រប្រៀបបង្កើត Models នៅក្នុង Django Framework

2016-10-28 Syden

កាលពីមេរៀនមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework”  ដែលយើងដំណើរការ command “migrate” ដើម្បីបង្កើត Table។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា តើយើងចង់បង្កើត Table ថ្មីតាមតំរូវការធ្វើយ៉ាងណា? ។ ដូច្នោះហើយ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “រប្រៀបបង្កើត Models” ដើម្បីបង្កើត Table។