ស្វែងយល់ពី Mikrotik Basic Command

Mikrotik ជាប្រភេទ Router OS ដែលប្រើប្រាស់ Linux Kernel អាច Flash ROM ថ្មីចូលបាន ឬ Upgrade Firmware ផ្សេងៗបានតាមរយះ usb/sdcard ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Router ឬ តាមរយះ OTG USB។

Mikrotik មាន Terminal អាចអោយ Administrator ប្រើប្រាស់ Command ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយបានដូចជា Cisco, Juniper, Hauwei, HP ជាដើម។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបប្រើប្រាស់ Basic command សម្រាប់ Mikrotik Cisco Mikrotik ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាង Cisco ជាពិសេស Command មានលក្ខណះ Friendly ជាង Cisco Mikrotik មានលក្ខណះជា Class/block of function ដូចនេះពេលប្រើប្រាស់ត្រូវចូលទៅតាមលំដាប់វាដូចជា system/license អាចសរសេរថា system  license ដើម្បីចូលទៅកាន់ license។

mtk

ប្រើប្រាស់ Tab Key ប្រសិនបើយើងមិនចាំ Command ច្រើន។ ប្រសិនបើចង់ថយក្រោយមួយជំហ៊ាន ..

ប្រសិនបើចង់ដឹងថានៅក្នុង sub package ឬ command មួយប្រើប្រាស់អ្វីបានខ្លះ ចុច សញ្ញា ?

Mikrotik អាចអោយ Network Engineer ប្រើប្រាស់ command ខ្លីៗបានតាមចិត្ត និងសរសេរបញ្ច្រាស់មុខក្រោយបាន ។ ដូចជា Print អាចសរសេរ ត្រឹមតែ p, pr, pri

system-license

រូបខាងក្រោមនេះ សរសេរបញ្ច្រាស់គ្នាបាន សរសេរងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែចុច Tab

differentview

ដើម្បី obtain ip address ពី DHCP Server អាចសរសេរដូច Command ខាងក្រោមនេះបាន

ip-dhcp

មុនដំបូងបង្កើត Interface dhcp-client មួយសិន ដែល Ether1 ជាណិតវើកកាតទី១

បន្ទាប់មក Enable វា ដោយវាស្ថិតនៅក្នុង index 0

បន្ទាប់មកអាច release/renew វាបាន និងចុងក្រោយ print មើល status ថាតើវាដំណើរការឬទេ X = disabled

I= Invalid

ចំពោះការបង្កើត DHCP Server អាចធ្វើតាម Command ខាងក្រោមនេះ បាន ដោយបង្កើត Address Pool មួយបន្ទាប់មកទៀតបង្កើត DHCP Server និង កំណត់អោយ DHCP Server ដើរលើ Network Card ណាមួយ។

dhcp-server

ចំពោះការ Add DNS Server ចូលទៅក្នុង Router វិញអាចមើលតាម command ខាងក្រោមនេះ

ip-dns

Mikrotik ងាយស្រួលក្នុងការ Backup File Configuration ដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ថ្ងៃក្រោយពេលដែល Reset Router Configuration អាចធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ

mikrotik-backup-file

ថ្វីត្បិតតែ Mikrotik អាច Remote ចូលទៅតាម Web, Telnet បាន ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានសុវត្ថិភាពដូច Remote តាម ssh ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនិងប្រើប្រាស់ Bandwidth តូច។

បើទោះបីជា Mikrotik ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ Command ឬ GUI តែយ៉ាងហោចណាស់មុននិង Configure បានអ្នកត្រូវយល់អោយច្បាស់ពីអ្វីទៅជា មុខងារចំបងរបស់ Router ដូចជា Routing, Switching, Fail over, WAN, LAN, DNS និង NAT ជាដើម។ត្រូវយល់ពីមុខងាររបស់វាទាំងអស់ទើបអ្នកអាច Configure វាអោយដើរបានត្រឹមត្រូវ។