ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រភេទ Operator ក្នុងភាសា C#

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើពន្យល់លោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ Operator។តើអ្វីទៅជា Operator? ហើយ Operator ប្រើដើម្បីអ្វី? Operator មានអ្វីខ្លះ។ 

 1. តើអ្វីទៅ Operator?
 • នៅក្នុងភាសា C# Operator គឺជានិមិត្តសញ្ញា(symbol) ដែលគេប្រើសំរាប់ធ្វើគណនាទៅលើតំលៃអ្វីមួយ ឬប្រើសំរាប់ប្រាប់ Compiler អោយគណនាអ្វីមួយដូចជាសញ្ញា ( -, +,  x,  /, %​ , = , …..)។
 1. តើគេប្រើ Operator ដើម្បីអ្វី?
 • គេប្រើ Operator សំរាប់ធ្វើគណនាឬប្រៀបធៀបតំលៃមួយឬច្រើនដូចជា

 1. តើ Operator មានអ្វីខ្លះ?
 • ប្រភេទ Operator ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទដូចជា៖

 1. Arithmetic operator គឺតូនាទីរបស់វាសំរាប់ធ្វើគណនាតំលៃ ដូចគណិតវិទ្យាដែរ ហើយសំរាប់ Operator ផ្សេង Techfree នឹងធ្វើការលើយកបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទក្រោយៗទៀត។

ឩទាហរណ៏ៈ

 1. Form Design

 1. សរសេកូដក្នុងប្លុក Even Click

លោកអ្នកធ្វើការចុច Double click លើ Button Calculate នោះនិងចូលទៅដល់ Even Click ដូចខាងក្រោម៖

ចំណាំ៖ នៅក្នុងភាសា C# Arithmetic operator នៃ សញ្ញា ចែកគឺមានពីរហើយលទ្ធផលរបស់មិនដូចគ្នាទេ

 • (​ / ) : គឺចែកយកចំនូនគត់
 • ( %) : គឹចែកយកចំនូនសំណល់
 1. លទ្ធផលខាងលើ

 • លទ្ធផលដែលស្មើសូន្យ ០ គឺយើងប្រើជា Operator ចែក ( %) ដែលចែកយកសំណល់