របៀបប្រើប្រាស់ Dictionaries នៅក្នុងភាសា Python

មុននឹងចាប់ផ្តើមពីការប្រើប្រាស់ Dictionaries នៅក្នុងភាសា Python។ តើ Dictionaries ជាអ្វី? Dictionaries គឺជារចនាសម្ព័ន្ធនៃទិន្នន័យ (Data structure) ដែលស្រដៀងនឹងAssociative arrays ហើយវាគ្មានការកំណត់លំដាប់ទៅតាម Key របស់វាទេ អោយតែ Key ទាំងអស់នោះមានតែមួយគត់។

ឧទាហរណ៍៖

create_dict

សូមមើលលទ្ធផល៖

create_dict_result

កូដខាងលើអ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយ តើ key ណាមួយ? Key មានដូចជា៖ car, motor… ចំពោះ Key ទាំងនោះប្រសិនជាស្ទួនវា នឹងយកតំលៃតែមួយដែលនៅខាងក្រោយនៃ Key ដែលដូចគ្នា។

ឧទាហរណ៍៖

create_dict_duplicat

ដូច្នេះ តំលៃនៃ Dictionaries Key: car = 20, motor = 30

create_dict_duplicat_result

ឧទាហរណ៍៖ Add Dictionaries

add_dictionaries_1

សូមមើលលទ្ធផល៖

add_dictionaries_result

ឧទាហរណ៍៖ Delete Dictionaries

delete_dict

សូមមើលលទ្ធផល៖

delete_dict_result