មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Class នៅក្នុងភាសា Ruby

តើអ្នកបានដឹងហើយរឺនៅ អ្វីទៅជា Class ? Class គឺជាបណ្តុំ Instances variables និង Methods ដែល Instances variables និង Methods ទាំងនោះ ជាសមាជិករបស់ Class ។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា Instances variables នឹង Methods គឺជាអ្វី?

Instances variables គឺជា Variable ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុង Class Variable ដែល មានឥទ្ធិពលពេញមួយ Class ហើយយើងក៏អាចយក variable នោះទៅប្រើប្រាស់នៅ ខាងក្រៅ class បានដែរ។

Methods គឺជា Function មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង Class ដែលយើងបង្កើត Method នេះក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យ Class ។

ក្នុងការបង្កើត Class យើងត្រូវយល់ពី Syntax Class ៖

define_class_ruby

ចំពោះ Class Name យើងត្រូវកំណត់អក្សរធំ ឧទាហរណ៍៖ Techfree, MyClass …

ឧទាហរណ៍១៖

class_instance_variable

កូដខាងលើនេះគឺយក Instances variables មកប្រើប្រាស់។

សូមមើលលទ្ធផល៖

class_instance_variable_result

ឧទាហរណ៍២៖

class_function

សូមមើលលទ្ធផល៖

class_function_result