មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Class នៅក្នុងភាសា Ruby

2016-10-27 Syden

តើអ្នកបានដឹងហើយរឺនៅ អ្វីទៅជា Class ? Class គឺជាបណ្តុំ Instances variables និង Methods ដែល Instances variables និង Methods ទាំងនោះ ជាសមាជិករបស់ Class ។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា Instances variables នឹង Methods គឺជាអ្វី?