របៀបប្រើលក្ខខណ្ឌ {if},{else},{/if} ក្នុង Smarty

អត្ថបទនេះTechfree នឹងបង្រៀនលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌ  {if}, {else}, {/if} នៅក្នុង Smarty។  {if} statement នៅក្នុង Smarty មានការបត់បែនច្រើនដូចទៅនឹង PHP if statement ដែរ ហើយវាមានការបន្ថែមលក្ខណៈពិសេស 2, 3 សំរាប់នៅក្នុង Template engine។ រាល់ការប្រើ {if} ត្រូវតែផ្គូរភ្ចាប់ជាមួយនឹង {if}, {else} នឹង {elseif}។  លក្ខខណ្ឌរបស់ PHP ទាំងអស់ហើយនឹង Function គឺទទួលស្គាស់ដូចជា ||,or, &&, ហើយ is_array() -ល-។

  • និមិត្តសញ្ញាប្រៀបធៀប

លោកអ្នកធ្វើការយកនិមិត្តសញ្ញាមកប្រៀបធៀបនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

compare_operator

  1. ឧទាហរណ៍: ការប្រើជាមួយ {if} Statement ដោយធ្វើការដាក់លក្ខខណ្ខទៅលើ រូបភាព មកបង្ហាញលោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

paire_stricker

Techfree នឹងធ្វើការដាក់លក្ខខណ្ឌទៅលើរូបភាព ដោយបង្ហាញរូបភាពតែមួយគត់គឺរូប Happyនៅពេលលក្ខខណ្ឌពិត ហើយ បើមិនពិត ទេអោយបង្ហាញរូប Sad ។

  • លក្ខខណ្ឌ {if}

បង្កើត New File > index.php បញ្ចូលកូដខាងក្រោម៖

condition_true

បង្កើត New File> index.tpl បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

smarty_codition_ture1

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

result_if

  • លក្ខខណ្ឌ {else}

បង្កើត New File > index.php បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

condition_true

បង្កើត New File > index.tpl បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

smarty_codition_false1

លក្ខខណ្ឌ {else} មានន័យថា វាធ្វើនៅពេលលក្ខខណ្ឌខាងលើមិនពិត

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

result_else_smarty

  • លក្ខខណ្ឌ {if }, {elseif} {else}

{elsif} គឺជាលក្ខខណ្ឌធ្វើការបន្ទាប់ពី {if} ហើយវាធ្វើការពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌបានច្រើនដង បើតំលៃរបស់វាពិតវានឹងធ្វើ។

ឧទាហរណ៍:

បង្កើត New File >index.php បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

condition_true

បង្កើត New File> index.tpl បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

elsif_smarty

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖

result_elseif_smarty