ស្វែងយល់ពី​ Control Structure នៅក្នុងភាសា JAVA

នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពី Decision Making នៅក្នុងភាសា JAVA ដែលវាត្រូវបានបែងចែកជាបីគឺ៖១). If…statement ២). if…else statement ៣). else if

១). If…statement នៅក្នុង if  វាធ្វើការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ បើ ពិត នោះវានឹង អនុវត្ត Statement ដែលនៅបន្ទាប់ពីវា។ Statement នោះអាចមានមួយ ឫ ច្រើន បើសិនជាមានច្រើន Statement គឺយើងត្រូវតែសរសេរនៅក្នុង { …} តែបើសិនមានតែមួយយើងមិនបាចសរសេរនៅក្នុង {…} ក៏បានដែរ។

Syntax :

syntax

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

if-statement-example-and-result

២). if…else statement

នៅក្នុង if នេះវាត្រូវបានធ្វើការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដូច if ខាងលើដែល បើវាពិត វានឹងធ្វើ Statement ដែលនៅបន្ទាប់ពីវា។  Statement អាចមានមួយ ឫ ច្រើន Statement បើសិនជាមានច្រើនយើងត្រូវសរសេរនៅខាងក្នុង {….}។ តែបើមិនពិតទេ វានឹងចាក់ចេញ។

Syntax៖

syntax_of_else_if

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

example-of-else-statement

៣). else if វាត្រូវធ្វើការពីនិត្យលក្ខខណ្ឌពិតសិន បានដំណើរតាមក្រោយ មានន័យថាវាត្រួតពិនិត្យទៅតាម Block នៃ Statement ជាមុនសិន។

Syntax៖

syntax-of-else-if

 

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

example-and-result-of-else-if