របៀបគ្រប់គ្រង Google Sheets ជាមួយនឹង Google Apps Script

ភាសាកុំព្យូទ័រ VBScript ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់សរសេរកម្មវិធីផ្សេងៗយកមកប្រើជាមួយ Microsoft Office (Words, Excel, Access)។  តាមរយៈ VBScript គេអាចបង្កើតកម្មវិធីបន្ថែមណាដែលមិនមាននៅក្នុង Microsoft Office ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការផ្សេងៗ។ Google Apps Script ក៏មានតួនាទីដូច VBScript ដែរ តែខុសគ្នាត្រង់ថា Google Apps Script ប្រើបានតែជាមួយផលិតផលរបស់ Google ( ដូចជា Google Docs, Google Sheets ជាដើម)។

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញរបៀបសរសេរ Google Apps Script គ្រប់គ្រង Google Sheets ។ ឧទាហរណ៍នឹងបង្ហាញពីការសរសេមុខងារមួយសំរាប់បញ្ជូនអ៊ីម៉ែលប្រាប់ការហួសកំណត់កាលបរិច្ឆេតរបស់កិច្ចការណាមួយ។ តំបូងសូមបង្កើតអត្ថបទ Google Sheets មួយដូចខាងក្រោម៖

gsheets

បន្ទាប់មកបើក Script editor ដើម្បីសរសេរកូត ដោយចុច Tools > Script editor ហើយជ្រើសរើសយក Blank Project រូចសរសេរកូតដូចខាងក្រោម៖

google-sheet

ចុងក្រោយត្រូវកំណត់អោយកូតដែលបានសរសេរប្រតិបត្តិដូចម្តេច។ អ្នកអាចកំណត់តាមម៉ោង តាមថ្ងៃ តាមខែជាដើមបាន។ សូមចុចលើរូបម៉ោងដើម្បីកំណត់។gtrigger

Save