របៀបដំឡើង odoo 10.0 នៅលើ Windows

Odoo ផ្ដល់នូវកញ្ចប់ (package) ដើម្បីដំឡើងសម្រាប់ Windows ឬជា deb-based (Debain, Ubuntu, … ) និងជា RPM-based (Fedora, CentOS, RHEL, … ) សម្រាប់ទាំងកំណែសហគមន៍ (Community) និង សហគ្រាស (Enterprise)។

កញ្ចប់ទាំងនេះបានកំណត់ស្វ័យប្រវត្តិឡើងអាស្រ័យទាំងអស់ (សម្រាប់កំណែសហគមន៍(Community)), ប៉ុន្តែអាចនឹងមានការលំបាកក្នុងការរក្សាឱ្យ​ទាន់​សម័យរហូតបាន។

កញ្ចប់ផ្លូវការជាមួយសហគមន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តម្រូវឱ្យមានការពឹងផ្អែកនៅលើម៉ាស៊ីនមេ ដែលអាចរកបានរបស់ nightly server។ កញ្ចប់ Communtiy និងសហគ្រាស (Enterprise) ទាំងពីរនេះអាចត្រូវទាញយកបាន (អ្នកត្រូវតែចូលក្នុងជាមួយអតិថិជនបង់ថ្លៃ ឬ ដៃគូដែលទាញយកកញ្ចប់សហគ្រាស (Enterprise) បាន) ។

 • ទាញយកកម្មវិធីដំឡើងពីម៉ាស៊ីនមេ nightly server (សហគមន៍តែមួយគត់) ឬដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ទាញយកបាន

 • ដំណើេរការ file ដែលបានទាញយក

ព្រមាន

នៅលើ Windows 8, អ្នកអាចមើលឃើញការព្រមានដែលមានចំណងជើងថា “ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក” ។ សូមចុចព័តមានបន្ថែមបន្ទាប់អ្នកចុចយកដំណើរការ (Run anyway)

 • ដំឡើងតាមរយៈជំហានដូចខាងក្រោម

 • ចុច OK

 • ចុច Next

 • ចុច I Agree

 • ចុច Next

 • ចុច Next

 • ចុច Install

2) ដំឡើង PostgreSQL និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹង Odoo

ប្រើ PostgreSQL សម្រាប់ Windows

 

 • បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដំឡើង PostgreSQL
 • ចុច Next

 • ចុច Next

 • ចុច Next

 • ចុច Next

 • ចុច Finish

បន្ថែមថតប៊ី PostgreSQL ដែលរបស់ (លំនាំដើម: C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin) ទៅ PATH របស់អ្នក
បង្កើតអ្នកប្រើ postgres ជាមួយពាក្យសម្ងាត់ដោយប្រើ pg admin gui: យើងបើក pgAdminIII ចុចទ្វេដងលើម៉ាស៊ីនមេ ដើម្បីបង្កើតការតភ្ជាប់មួយជ្រើស Edit ‣ New Object ‣ New Login Role បញ្ចូល usename នៅក្នុងវាលឈ្មោះតួនាទី (ឧ, openpg) បន្ទាប់មក បើកផ្ទាំង Definition និងការបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ (ឧ,openpgpwd) បន្ទាប់មកចុច OK។

អ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់តែត្រូវបានអនុម័តដើម្បី Odoo ដោយប្រើទាំង -w និងជម្រើស -r ឬឯកសារការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ

 • ចុច right click លើ Login Roles > New Login Roles

 • បើកផ្ទាំងមួយនៅលើ Properties ដើម្បីបំពេញ Role name (ឧ openpg)

 • នៅលើ Definition ដើម្បីបញ្ចូល Password (ឧ openpgwd)

ការកំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ

 • ឯកសារកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះអាចត្រូវបានរកឃើញនៅ%PROGRAMFILES%\Odoo 10.0-id\server\odoo.conf ។

 • យើងបើក file odoo.conf។ ហើងយើងបន្ថែម path ដូចខាងក្រោម

 • បន្ទាប់មកយើងបើក odoo ដោយអ្នកវាយលើ browser: localhost:8069។ ហើយយើងបង្កើត Database ទៅតាមដែលយើងបានបង្តើតដូចខាងលើជាការស្រេច។