របៀបដំឡើង odoo 10.0 នៅលើ Windows

2017-03-16 techfree

Odoo ផ្ដល់នូវកញ្ចប់ (package) ដើម្បីដំឡើងសម្រាប់ Windows ឬជា deb-based (Debain, Ubuntu, … ) និងជា RPM-based (Fedora, CentOS, RHEL, … ) សម្រាប់ទាំងកំណែសហគមន៍ (Community) និង សហគ្រាស (Enterprise)។

ស្វែងយល់ពី Odoo ERP

2017-01-28 chamroeunrith

ERP ជាប្រភេទ System ម្យ៉ាងដែលអាចអោយអ្នកអាយធីយកទៅ Customize បានសព្វបែបយ៉ាងអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទ Business ឬ ការងារជាក់ស្តែងដោយសារតែ ERP មានស្នូលវាស្រាប់ដូចនេះយើងគ្រាន់តែបន្ថែម Module ផ្សេងៗដែលយើងត្រូវការឬយើងត្រូវបង្កើត Module ដោយខ្លួនឯងដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុង ERP ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន។