របៀបបង្កើត Class ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត Class ក្នុងភាសា VB.NET។ Class គឺជាពុម្ពគំរូដែលកំណត់ទំរង់ Object ។ ចំណែកឯ object ជា Instance នៃ Class ។ លោកអ្នកធ្លាប់បានឃើញនិងប្រើប្រាស់វានៅមេរៀនមុនៗរួចមក ហើយដូចជាការបង្កើត Form Object ក៏ជា Class មួយដែរ ប៉ុន្តែគេហៅវាថា Object ក្រៅពី Form នៅមាន object ផ្សេងៗទៀតដូចជា Controls ។

I. ការបង្កើត Class 

  • រូបមន្តៈ

I. ឧទាហរណ៍ៈ ការបង្កើត Class សំរាប់គ្រាប់គ្រងទៅលើ Staff ដូចខាងក្រោម៖

បន្ទាប់ពីរលោកអ្នកធ្វើការបង្កើត File ឈ្មោះថា Class_staff រូចចុចបើកFile​ នោះហើយរូចបញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

  • នៅក្នុង Property មាន​Method ពីរគឺ GET ហើយនិង​ SET ។
  1. SET មានទូនាទីសំរាប់ធ្វើការ Store តំលៃតាបរយះParameter រូចStore តំលៃនោះ
  2. GET គឺជាProperty មួយសំរាប់ធ្វើការ Return តំលៃ របស់ SET.

II. Accessing Class Members

ដើម្បី Accessing Class Members បានអ្នកត្រូវបង្កើត Object ដែលជា Instance របស់ Class ជាមុនសិន។ ដើម្បី access members ដែលស្ថិតនៅក្នុង Class យើងត្រូប្រើ dot operator(.)​ ។

ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញុំនឹងធ្វើការ​ Accessing class members ដែលបានបង្កើតនៅខាងមកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖

+Form Load ធ្វើការ Assessing class នោះ

នៅលើបន្ទាត់ទី 3ៈ ធ្វើការ​  object obj_staff ចេញពីដClass_staff

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖