របៀបប្រើប្រាស់ Dependency Manager សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី iOS

លោកអ្នកប្រាកដជាបានស្គាល់រួចមកហើយនូវ Dependency Manager មួយចំនួនដូចជា NPM សម្រាប់ Node.JS និង composer សម្រាប់ PHP ជាដើម។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់នូវ Dependency Manager ថ្មីមួយ ដែលអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី iOS តែងតែប្រើ គឺ CocoaPods។

របៀបតម្លើង CocoaPods

បើក Terminal រួច វាយ command: sudo gem install cocoapods រួចហើយវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

screen-shot-2016-10-24-at-10-58-46-am

របៀបប្រើប្រាស់ CocoaPods នៅក្នង Xcode Project

  • ជាដំបូង ចូលទៅកាន់ Xcode ដើម្បីបង្កើត project ទទេរមួយ ដោយដាក់ឈ្មោះ ដែលខ្លួនអ្នកពេញចិត្ត ឧទាហរណ៏៖ How To Use CocoaPods រួចហើយ បិទ project ដែលអ្នកទើបតែបានបង្កើត
  • បើក Terminal រួចចូលទៅកាន់ទីតាំង project របស់អ្នក ដោយវាយ command: cd path/to/your-project-directory
  • វាយ command: pod init ដើម្បីបង្កើត Podfile ជាមួយនឹង Default Configuration រួចជាស្រេច
  • បើក Podfile ដែលយើងទើបតែបានបង្កើតដោយប្រើប្រាស់ command nano, vim ឬ text editor ផ្សេងៗ
  • បញ្ចូល dependencies ដែលយើងចង់បាននៅត្រង់ចន្លោះ target និង end ដោយវាយពាក្យ pod yourDependencyName, option រួចរក្សាទុក

screen-shot-2016-10-24-at-11-12-34-am

screen-shot-2016-10-24-at-12-27-21-pm

  • បន្ទាប់មក វាយ command: pod install ដើម្បីតម្លើង dependencies ដែលអ្នកបានកំណត់

screen-shot-2016-10-24-at-12-32-26-pm

  • បន្ទាប់ពីតម្លើង dependencies រួចរាល់ហើយ អ្នកត្រូវបើក Project របស់អ្នក ដោយរើសយក Xcode workspace (.xcworkspace) ជំនួសឲ្យ Xcode project (.xcproject)
  • ឥឡូវនេះអ្នកអាចហៅ dependency ដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ដោយគ្រាន់តែវាយ import yourDependency សម្រាប់ភាសា Swift នៅក្នុង class ដែលអ្នកចង់ប្រើ

 

screen-shot-2016-10-24-at-12-41-25-pm