របៀបការប្រកាសឈ្មោះឲ្យតម្លៃ នៅក្នុងភាសាកុំព្យូទ័រ Swift

2016-11-22 Eanghort Choeng

អត្ថបទមុន៖ Swift: ការណែនាំពី Playground ដើម្បីឈានទៅបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ iPhone iPad ។ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានស្វែងយល់អំពី Playground នៅក្នុង Xcode ហើយនោះ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមលើកយកពីការប្រកាសតម្លៃនៅក្នុង Swift វិញម្តង។ 

Swift: ការណែនាំពី Playground ដើម្បីឈានទៅបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ iPhone iPad

2016-10-26 Eanghort Choeng

Swift គឺជាភាសាកុំព្យូទ័រថ្មីស្រឡាងមួយ ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន Apple កាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៤ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ វាមានកំណែប្រែ 3.0 ហើយ។ ផ្នែកជាច្រើននៃភាសា Swift មានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ភាសា C និង Objective C។

របៀបប្រើប្រាស់ Dependency Manager សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី iOS

2016-10-24 Eanghort Choeng

លោកអ្នកប្រាកដជាបានស្គាល់រួចមកហើយនូវ Dependency Manager មួយចំនួនដូចជា NPM សម្រាប់ Node.JS និង composer សម្រាប់ PHP ជាដើម។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់នូវ Dependency Manager ថ្មីមួយ ដែលអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី iOS តែងតែប្រើ គឺ CocoaPods។