បង្កើត Menu ថ្មីដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង Electron

2016-10-24 Samkhann Seang

Menu គឺជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយអាចស្វែងរកជម្រើស និងមុខងារណាមួយដែលគេចង់ប្រើ។ វាក៏ជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងកម្មវិធី Web និងកម្មវិធី Desktop។ Electron បានផ្តល់ជម្រើសដល់សម្បូរបែបដល់អ្នកអភិវឌ្ឍក្នុងការបង្កើត Menu ថ្មីស្រឡាងជាមួយមុខងារថ្មី ឬហៅមុខងារដែលមានស្រាប់យកមកប្រើតែម្តង។