របៀបប្រើប្រាស់ jQuery

jQuery គឺជា JavaScript Library បានបង្កើតឡើងដោយលោក John Resig ក្នុងឆ្នាំ 2006។ jQuery ជួយសំរួលច្រើនដល់ការសរសេរ JavaScript បានលឿន និងអាចប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ល្បីៗទាំងអស់។

របៀបប្រើ jQuery

  1. Local Installation – អ្នកអាចទាញយក jQuery Library នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក និងរួមបញ្ចូលជាមួយកូដ HTML។
  2. CDN Based Version – អ្នកអាចរួមបញ្ចូល jQuery Library ចូលទៅក្នុងកូដ HTML របស់អ្នកដោយផ្ទាល់ពី Content Delivery Network (CDN)

ដំឡើងនៅក្នុង Local
ចូលទៅកាន់ https://jquery.com/download/ នេះដើម្បីទាញយកកំណែចុងក្រោយបំផុតដែលអាចប្រើបាន។ ឥឡូវនេះដាក់ឯកសារដែលបានទាញយក jQuery-2.1.3.min.js ក្នុង directory នៃគេហទំព័ររបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ /jquery ។

ឧទាហរណ៍
ឥឡូវនេះអ្នកអាចរួមបញ្ចូល jQuery Library ទៅក្នុង HTML file ដែលអ្នកដូចខាងក្រោម

how-to-use-jquery-code

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

how-to-use-jquery

ដំឡើងតាមរយៈ CDN
អ្នកអាចរួមបញ្ចូល jQuery library ចូលទៅក្នុងកូដ HTML ដោយផ្ទាល់ពី Content Delivery Network (CDN)។ Google និង Microsoft បានផ្តល់នូវកំណែចុងក្រោយបំផុត។

របៀបហៅមុខងារ jQuery library

jquery

យើងហៅមុខងារ jQuery library ណាមួយដែលប្រើប្រាស់ស្លាក HTML ស្គ្រីប (script) ដែលបង្ហាញដូចខាងក្រោម

jquery-function

 

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

jquery-library-function

របៀបប្រើ Custom Scripts

custom-script

ឥឡូវនេះយើងអាចរួមបញ្ចូល custom.js file ក្នុង HTML file ដូចខាងក្រោម

custom-script-coding

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

jquery-library-function