របៀបបង្កើតកម្មវិធីមើលវេបសាយ Browser ជាមួយ Electron

នៅក្នុង Electron គេអាចប្រើ BrowserWindow ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីមើលវេបសាយ Browser ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីវិធីប្រើប្រាស់ BrowserWindow ។

នៅក្នុង package.js សូមកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

package.js

menu6

main.js

browserwindow

  • បន្ទាត់ទី6: គឺជាការកំណត់ឲ្យកម្មវិធីបង្ហាញគេទំព័រ techfree.info ។ អ្នកក៏អាចបង្ហាញ Webpage នៅក្នុង Folder បានផងដែរ ដោយជំនួសកូដខាងក្រោមនៅត្រង់បន្ទាត់ទី6 នេះ។
    win.loadURL(`file://${__dirname}/index.html`)

index.html (ករណីការបង្ហាញ Webpage ជាលក្ខណៈ Local)

browserwindow3

លទ្ធផល៖

ករណីបង្ហាញ index.html

browserwindow4

ករណីបង្ហាញ techfree.info

screenshot-40