ការណែនាំការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel 2016 (បញ្ចប់)

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពីសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួន នៅលើកម្មវិធី MS Office Excel ពីរបៀបបើក និងផ្ទាំងមួយចំនួនរបស់ MS Excel ហើយនិងការសិក្សាពី Tab របស់ MS Office Excel តើវាមានអ្វីខ្លះ? ចូរធ្វើការតាមដាននិងសិក្សាទាំងអស់គ្នាណា៎ ។

តើ Tab របស់ Microsoft Office Excel មានអ្វីខ្លះ?

Tab Home, Tab Insert, Tab Page Layout, Tab Formulas , Tab Data, Tab Review,​and Tab View (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

ចំណាំ៖ ក៏ប៉ុន្តែ Tab ដែលគេនិយមប្រើរាល់ពេលគឺមានតែ Tab Home, Tab Insert, Page Layout ទេ ។

) របៀបរក្សាឯកសារទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ

ចុចលើប៊ូតុង File (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

រួចចុចលើ Save or Save As (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

រួច Browse (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

រកទីតាំងដើម្បីរក្សាទុកឯកសារ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

រួចហើយចុច Save ជាការស្រេច។

៤)  របៀបបើកឯកសារ

ចុចលើប៊ូតុង File រួចចុចលើ Open (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)​

រួចចុច Browse រកទីតាំងដែលបានរក្សាទុក រួចហើយចុចពាក្យ Open ជាការស្រេច ។

៥) របៀបដាក់ Password នៅលើ Excel

ចុចលើ File រួចចុចលើ Save As រួចចុចលើ Browse ដើម្បីរកទីតាំងរក្សាឯកសារទុកបន្ទាប់មកចុចលើ Tool រួច​ជ្រើសរើសយក General Option (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

ពេលនោះវានឹងបង្ហាញនូវផ្ទាំង General Options មួយទៀតមកអោយយើងធ្វើការដាក់លេខសម្ងាត់

(ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

នៅពេលដែលយើងបានដាក់លេខសម្ងាត់ដើម្បីបើក និងបញ្ជាក់ពេលនោះវាបង្ហាញផ្ទាំងមួយ Confirm Password

(ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

នៅពេលបានដាក់លេខសម្ងាត់ដើម្បីបើកវានោះវាបានបង្ហាញ (ដូចរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម)

គ្រាន់តែចុចយកពាក្យ OK ជាការស្រេច ។