ងាយៗក្នុងការបង្កើត Tray នៅលើ Taskbar ជាមួយ Electron

Tray គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលស្ថិតនៅលើ Taskbar មានមុខងារជាផ្លូវកាត់(Shortcut) អាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការកំណត់ ឬដំណើរមុខងារផ្សេងៗរបស់កម្មវិធីដោយងាយស្រួល និងចំណាយពេលតិច។ វាក៏អាចដើរតួជាអ្នកបង្ហាញព័ត៌មានផងដែរ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបង្កើត Tray ជាមួយ Electron។

ដើម្បីបង្កើត Tray អ្នកអាចអនុវត្តតាមកូដគំរូខាងក្រោម៖

package.json

tray2

main.js

tray1

  • បន្ទាត់ទី 11-13: គឺជាការប្រើប្រាស់ Event ដែលមានន័យថា អ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចពីរដងនៅលើរូប icon ដើម្បីបិទកម្មវិធី។

myicon.ico (រូប icon របស់កម្មវិធី)

myicon

លទ្ធផល៖

tray4

tray3