របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

2017-02-06 techfree

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree សូមបង្ហាញបន្ថែមនូវរបៀបប្រើប្រាស HTML Syntax ដែល Techfree ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមក់ហើយកាលពីអត្ថបទមុន។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Techfree និងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Syntax :<a href=”url”> link text </a>  មួយទៀតដែលគេប្រើវាសម្រាប់ភ្ជាប់ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតនៅក្នុង ឬក្រៅទំព័រ ឬសម្រាប់ភ្ជាប់ពី ទំព័រមួយទៅទំព័រមួយទៀតដោយប្រើប្រាស់ Tag <a>​ ។ យើងអាចចុចលើតំណភ្ជាប់ណាមួយដើម្បីឲ្យវាទៅបើកឯកសារផ្សេងទៀតដែលមានតំណភ្ជាប់ជាមួយវា ឬ គ្រានតែយើងយក mouse ទៅដាក់លើតំណភ្ជាប់ណាមួយវានិងបង្ហាញនូវឈ្មោះ ទីតាំងដែលយើងចង់ឲ្យវាទៅបើកនោះ។

របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

2017-01-17 techfree

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមកហើយនូវការប្រើប្រាស់ HTML Syntax មួយចំនួន។ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ Techfree និងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Syntax : <img src=”url” alt=”text”>  មួយទៀតដែលគេប្រើវាសម្រាប់កំណត់ទៅលើរូបភាពនៅក្នុង HTML ។  រូបភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរចនាវេបសាយ ប្រសិនបើនៅក្នុងវេបសាយមួយមិនបានយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់រូបភាពទេនោះ វេបសាយនោះនឹងមិនភាពទាក់ទាញឡើយ។ មួយវិញទៀតរូបភាពក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបកស្រាយនូវចំណុចស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលអ្នកសរសេរអត្ថបទមិនអាចបកស្រាយបាន។

របៀបប្រើប្រាស់​​ HTML Formatting

2017-01-12 techfree

អត្តបទនេះ Techfree និយាយអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ HTML  formatting ។ HTML  formatting គឺជាការកំណត់នឹងការរចនាទៅលើអក្សរនៅក្នុង HTML។ ប្រសិនបើយើងចង់សរសេរអត្តបទឲ្យបានស្អាតនិងងាយស្រួលមើលនៅក្នុងHTML នោះយើងត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់នូវ HTML Formatting មួយចំនួនដូចជា ការដាក់ឲ្យអក្សរដិត អក្សរទ្រេត មានគុសបន្ទាតពីក្រោមអក្សរ អក្សរតូច អក្សរធំជាដើម។

របៀបបង្កើត Carousel

2016-12-19 techfree

Siema.js គឺ កម្មវិធីជំនួយ javascript មួយដែលសំរាប់ប្រើទាញអូសជាលក្ខណៈ slide។ ហើយជាពិសេសវា គឺជាកូដបើកចំហ (Open Source) ។ យើងអាចទាញយកប្រភពកូដពី Siema from Github ។

របៀបបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា PDF ជាមួយនឹង wkhtmltopdf

2016-11-20 techfree

ថ្ងៃនេះ Techfree នឹងលើកយកកម្មវិធីមួយដែលអាចបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា ឯកសារ PDF ដែលមានឈ្មោះថា wkhtmltopdf ។ តើអ្វីទៅជា wkhtmltopdf? wkhtmltopdf គឺជាកម្មវិធីបើកចំហរមួយ(Open Source LGPLv3) ដែលអាចឲ្យយើងបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា ឯកសារ PDF។

របៀបបង្កើតរូបភាពផែនទី (Image Map) នៅក្នុង HTML

2016-10-14 Chivey Voeurn

នៅក្នុងHTMLយើងអាចបង្កើតផែនទីនៅលើរូបភាពបានដើម្បីធ្វើកំណត់គោលដៅនៃទីតាំងណាមួយបានដើម្បីមានភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរកទីតាំងនោះ។

របៀបការពារគេហទំព័រមិនឲ្យគេថតចំលងអត្ថបទ

2016-10-13 Chivey Voeurn

នៅលើគេហទំព័រនីមួយៗតែងតែមានព័ត៌មាន ឬអត្ថបទផ្សេងៗសំរាប់ដាក់នៅលើគេហទំព័រនោះជាពិសេសគេហទំព័រដែរស្តីអំពីព័ត៌មាន ឬគេហទំព័រដែរធ្វើការបង្រៀន ឬអប់រំផ្សេងៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការការពារគេហទំព័ររបស់អ្នកពីការលួចចំលងព័ត៌មាន ឬអត្ថបទ តាមរយៈ Ctrl +C ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីនេះមិនអាចការពារការថតចំលងទាំងស្រុងនោះទេ ព្រោះចំពោះអ្នកចេះ IT គេអាចរកវិធីផ្សេងពីនេះដើម្បីថតចំលង តែក៏ជាវិធីធ្វើឲ្យអ្នកដែរចង់ថតអត្ថបទរបស់យើងមានផលលំបាកខ្លះៗដែរ។

ភាពខុសគ្នារវាង DIV និង SPAN

2016-10-08 Chivey Voeurn

នៅក្នុង HTML បើសិនជាយើងចង់ធ្វើការខ្ចប់រាល់បណ្តា Element ឲ្យទៅជាបណ្តុំតែមួួយគឺយើងមានជំរើសពីរក្នុងការធ្វើឲ្យរាល់បណ្តា Element នោះទៅជាក្រុមតែមួយដោយប្រើ DIV និង SPAN ។

វិធីបង្ហាញរូបភាព និងភ្ជាប់ទំព័រនៅក្នុង HTML

2016-09-06 techfree

នៅពេលបង្កើតវេបសាយអ្នកត្រូវយល់ដឹងពីរបៀប ដាក់រូបភាព និងការភ្ជាប់ពីទំព័រមួយទៅទំព័រមួយទៀត ឬពីវេបសាយមួយទៅវេបសាយមួយទៀត។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបដាក់បង្ហាញរូបភាព និងភ្ជាប់ទំព័រនៅក្នុង HTML។  ប្រសិនបើមិនទាន់សិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹៈរបស់ HTML សូមអាននៅទំព័រនេះជាមុន។

របៀបបង្កើតតារាងនៅក្នុង HTML

2016-09-03 techfree

តារាងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបែកចែកបង្ហាញព័ត៌មានអ្វីមួយ ដើម្បីងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតរាតាងនៅក្នុងអត្ថបទ HTML ។  ប្រសិនបើមិនទាន់សិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹៈរបស់ HTML សូមអាននៅទំព័រនេះជាមុន។

1 2