របៀបបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា PDF ជាមួយនឹង wkhtmltopdf

ថ្ងៃនេះ Techfree នឹងលើកយកកម្មវិធីមួយដែលអាចបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា ឯកសារ PDF ដែលមានឈ្មោះថា wkhtmltopdf ។ តើអ្វីទៅជា wkhtmltopdf? wkhtmltopdf គឺជាកម្មវិធីបើកចំហរមួយ(Open Source LGPLv3) ដែលអាចឲ្យយើងបំលែងឯកសារ HTML ទៅជា ឯកសារ PDF។

ដើម្បីប្រើ wkhtmltopdf បានដំបូងយើងត្រូវតំលើងកម្មវិធីនេះជាមុនសិន។ សម្រាប់ Windows 64bit ដោនឡូតត្រង់នេះសម្រាប់ Windows 32 bit ដោនឡូតត្រង់នេះ តែសម្រាប់ Ubuntu វិញដើម្បីតំលើងអ្នកត្រូវវាយពាក្យនៅក្នុង Terminal របស់អ្នក sudo apt-get install wkhtmltopdf

install-wkhtmltopdf

បន្ទាប់មកយើងអាចបំលែង HTML ទៅជា PDF ដូចខាងក្រោម៖

create-pdf-from-html

លទ្ធផល PDF នឹងចេញដូចខាងក្រោម៖

pdfoutput

ហើយក៏មានការកំណត់ជាច្រើនទៀតដែរ ដោយវាយ wkhtmltopdf -H

wkhtmlhelp