របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

យើងដឹងហើយថា HTML គឺជាគ្រោងឆ្អឹងក្នុងការបង្កើត គេហទំព័រ ដែលក្នុងនេះមាន រូបមន្ត(Syntax) នឹង ធាតុផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា <h1>…</h1>, <p>…</p>, <div>…</div>… ។ល។ Techfree សូមបង្ហាញអំពី ការប្រើប្រាស់ Syntax និងធាតុ មួយចំនួនរបស់ HMTL ដើម្បីជាគន្លឺះមួយក្នុងការសិក្សារ។

  • HTML Syntax

ខាងក្រោមនេះគឺជា ការប្រើប្រាស់ HTML Syntax រួមនិងធាតុមួយចំនួន៖

html_syntax

  • លទ្ធផល៖

ក្រោយពីសរសេរកូដខាងលើរួចមកយើងនិងទទូលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

html_syntax_r