របៀបបង្កើត Place holder animation with jquery

2017-01-09 Khemarak In

អត្តបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកពីរបៀបបង្កើត Place holder animation ដោយប្រើជាមួយភាសា jquery។ Place holder animation នេះគឺគេពេញនិយមប្រើនៅក្នុង ទំរង់បញ្ចូលបញ្ចូលនិន្ន័យ ឬ អក្ស(Form input)។ ហើយក្នុងចំនុចនេះផងដែល Techfree នឹងធ្វើបញ្ចូលស្ទាយ Place holder នេះអោយមានចលនានឹងមានភាពទាកទាញជាងមុន  នៅផ្នែកខាងក្រោម Techfree នឹងធ្វើការលើជាឩទាហរណ៍មកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖។

របៀបបង្កើតស្ទាយរូបមានចលនាដោយប្រើ floating.js

2017-01-05 Khemarak In

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកអំពីការដាក់រូបអោយមានចលនានៅលើគេហទំព័រដោយប្រើ Floating js ។ ការលេងស្ទាយគឺជាចំនុចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់មានភាពទាក់ទាញ។វិធីនេះគឺងាយស្រូលនឹងរហ័សដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការអនុវត្ត៏តាមដូចខាងក្រោម៖

ការប្រើ Component នៅក្នុង Vue js

2016-12-18 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Component នៅក្នុង Vue js (javascript framewok)។ Component គឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការបន្ថែមមុខងារទៅលើ HTML elements ដោយការដាក់នៃបញ្ចូលនៃកូដ។ ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់លោកអ្នកអាចធ្វើកធ្វើអនុវត្ត ទៅលើឩទាហរណ៍ដែល Techfree បានផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម៖

ការប្រើ Template នៅក្នុង VueJS

2016-12-05 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយក របៀបប្រើប្រាស់ Template syntax នៅក្នុង Vue Js។  នៅក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរ Techfree នឹងធ្វើការលើយក រូបមន្តមួយចំនួនយកមកធ្វើការបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចខាងក្រោម ៖

ការប្រើ Custom Function ក្នុង Smarty

2016-11-14 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកការប្រើ Custom Function ក្នុង Smarty ។ Smarty បានភ្ជាប់ជាមួយ Custom plugin function ជាច្រើនដែលអ្នកអាចប្រើនៅក្នុង Template ហើយការបង្កើត Custom function ក្នុងSmarty គឺមានដូចនៅក្នុងតារាង ហើយ Techfree នឹងធ្វើការលើកយក Custom function មួយចំនួនមកបង្ហាញលោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

រៀបចាប់យក Latitude នឹង Longitude ពី Google Map

2016-11-08 Khemarak In

អត្តបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកបង្ហាញអំពីការចាប់យក Latitude នឹង Longitude ពី Google Map យកមកដាក់លើវេបសាយ ទៅតាមទីតាំងដែលលោកអ្នកចង់បាន។ Techfree នឹងធ្វើការបង្រៀនលោកអ្នកអំពីរបៀបស្វែងរក ទីតាំង Latitude នឹង Longitude ។

ការប្រើ {assign} ក្នុង Smarty

2016-11-04 Khemarak In

{assign} គឺប្រើសំរាប់ធ្វើការកំណត់អថេរភាពនៅក្នុង template ដែលផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់អថេរភាពផ្សេងៗនៅក្នុង template ដោយផ្ទាល់។

របៀបប្រើ {section}, {sectionelse} ក្នុង Smarty

2016-11-03 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree ធ្វើការលើកយក {section} មកបង្ហាញវិញម្តង ហើយ តើអ្វីទៅជា {section}។ {section} គឺសំរាប់ធ្វើការ Loop បន្តគ្នា indexed arrays of data វាមិនដូចទៅនឹង foreach ដែលប្រើទៅលើការ loop single associative array ទេ។ រាល់ {section} គឺត្រូវតែផ្គូរជាមួយនឹងការបិទស្លាក {/section}។ តើការធ្វើ loop របស់ {selection} យ៉ាងណានោះ Techfree នឹងលើកជាឧទាហរណ៍មកបង្ហាញលោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

របៀបប្រើលក្ខខណ្ឌ {if},{else},{/if} ក្នុង Smarty

2016-11-02 Khemarak In

អត្ថបទនេះTechfree នឹងបង្រៀនលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌ  {if}, {else}, {/if} នៅក្នុង Smarty។  {if} statement នៅក្នុង Smarty មានការបត់បែនច្រើនដូចទៅនឹង PHP if statement ដែរ ហើយវាមានការបន្ថែមលក្ខណៈពិសេស 2, 3 សំរាប់នៅក្នុង Template engine។ រាល់ការប្រើ {if} ត្រូវតែផ្គូរភ្ចាប់ជាមួយនឹង {if}, {else} នឹង {elseif}។  លក្ខខណ្ឌរបស់ PHP ទាំងអស់ហើយនឹង Function គឺទទួលស្គាស់ដូចជា ||,or, […]

របៀបធ្វើការ Read នឹង Write ជាមួយ Ruby

2016-11-01 Khemarak In

អត្តបទនេះនិយាយទៅលើការ Read ហើយនឹង Write Text Fileដោយប្រើជាមួយ Ruby Programming។ មុននឹងចូលដល់ការសរសេរកូដ Techfree នឹងពន្យល់ទៅលើ Method ហើយនឹង Property មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ Read ហើយ នឹង Write ដូចនេះលោកអ្នកធ្វើការស្វែលយល់់ដូចខាងក្រោម។

1 2 3 4 7