របៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារ (File) ជាមូយ PHP

ក្នុងចំនុចនេះTechfree នឹងធ្វើការបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប បង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារដែលធ្វើការជាមួយ Text file នៅលើ PHP។ Text File គឺជាFile ដែលអាចបើកមើលបានឧទាហរណ៍ file text  ដែលអាចមើលបានជាមួួយ Editor ធម្មតា ដូចជា Notepad , subline, atome នឹង Edior ដ៏ទៃផ្សេងទៀតហើយ File គឺសំខាន់សំរាប់អ្នក  Develop web Application ផ្សេងៗ។ ជាញឹកញាប់ត្រូវការបើក នឹង ដំណើរការលើ Text File សំរាប់ កិច្ចការផ្សេងគ្នា។

អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយ File មាន ៣ ដំណាក់កាលដូចក្នុងតារាងដូចខាងក្រោម៖

model

របៀបបង្កើតប្រើ Model W (write)

យើងនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើត Text File ជាមួយកូដ PHP ដូចខាងក្រាម

php_file_use_wបន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការសរសេរកូដខាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ Run វានឹងធ្វើការបង្កើត File មូយឈ្មោះថាtest.txt ។

  1. នៅលើបន្ទាត់ទី2: fopen() គឺជាMethod មូយសំរាប់ធ្វើការបើ File
  2. នៅលើបន្ទាត់ទី4: fwrite()គឺជាMethod មួយសំរាប់បើក File Write text ចូល
  3. នៅលើបន្ទាត់ទីី6 : fclose() គឺជាMethod សំរាប់ធ្វើការបិទFileវិញបន្ទាប់ពីដំណើរការចប់

របៀបបង្កើតប្រើ Model a (open)

Open គឺជាម៉ូដសំរាប់ធ្វើការបើក File ហើយធ្វើការWrite បន្តទៅលើ Text ចាស់ពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការដំណើការច្រើន ដង ឬ ដ៏ដែលៗ។ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងសរសេរកូដធ្វើការ បើក File ហើយ Write text បត្តចំនួន ១០ បន្ទាត់។

php_use_file_open1

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការ Refresh page នោះលទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

  1. ទិន្នន័យដើម

before    2. បន្ទាប់ពីយើងប្រើជាមួយម៉ូដែល a នោះវាបន្ថែមទិន្នន័យបន្តចំនួនម្តង១០ ទៅតាមលោកអ្នក Refresh page

after

  • របៀបបង្ហាញទិន្នន័យចេញពី File ប្រើ Model r(Read File)

ខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរកូដបង្ហាញលោកអ្នកទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

file_use_r

  1. នៅលើបន្ទាត់ទី 11 មានMethod មួយឈ្មោះ feof() គឺមានន័យថាជាចំនុចចុងបញ្ចាប់នៃ Content.
  2. នៅលើបន្ទាត់ទី 12 មានMethod មួយឈ្មោះ fgets()មានទួនាទីសំរាប់ចាប់ Text មកបង្ហាញ។

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

result_use_mode_r