ការប្រើប្រាស់ Loop នៅក្នុង JAVA

Loop គឺជា Statement មួយរបស់ Java ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់វាសំរាប់បង្ហាញ រឺ ដំណើរការ (execute) នូវកូដដែលធ្វើការដដែលៗ ហើយវាបញ្ចៀសនូវការសរសេរកូដជាច្រើនដងសារឡើងវិញ ។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Loop នៅក្នុង Java នេះ ដែលវានឹងអាចជួយឲ្យលោកអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់វា  ។

នៅក្នុងភាសាកុំព្យូទ័រ Java ក៏ដូចជាភាសាដទៃទៀតដែរ Loop គឺមានដូចជា For , While និង do…while ។

១) For loop

ខាងក្រោមនេះជាទម្រង់ (Structure) របស់ For loop ៖

javaloop

ប្រភពពី ៖ javatpoint.com

កូដរបស់ For loop ៖

forloopcode

២) While loop

ខាងក្រោមនេះជាទម្រង់របស់ While loop ៖

while

ប្រភពពី៖ javatpoint.com

កូដនៃ While loop ៖

whileloop

៣) do…while loop

ខាងក្រោមនេះជាទម្រង់របស់ do…while loop ៖

dowhile

ប្រភពពី៖ javatpoint.com

កូដនៃ do…while loop ៖

dowhileloop