ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបង្កើត ធាតុអថេរនៅក្នុងភាសា Java

នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបង្កើត ធាតុអថេរនៅក្នុងភាសា Java ដែលធាតុអថេរទាំងនោះមានប្រភេទទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នា ហើយមានទំហំខុសគ្នាទៅតាមតំលៃរបស់វា។ ការប្រកាសធាតុអរថេ ចាំបាច់ត្រូវតែសរសេរមុនពេលយកធាតុនោះទៅប្រើ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពី Class និង​ Object នៅក្នុង Java

នៅក្នុងមេរៀនមុនអ្នកបានសិក្សាអំពីការណែនាំ (Introduction) និង មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរូបមន្ដ (Basic Syntax)នៅក្នុង Java ដូចជាការប្រកាសអញ្ញត្តិ (Variable)  ការបង្ហាញលទ្ធផល ជាដើម។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Class និង Object នៅក្នុង Java វិញម្ដង ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

របៀបដំឡើងភាសាកុំព្យូទ័រ JAVA

នៅក្នុងមេរៀនមុន យើងបានសិក្សាអំពីការណែនាំអំពីភាសាកុំព្យូទ័រ JAVA រួចមកហើយ ។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការដំឡើង (Install) JAVA នៅក្នុងកុំព្យូទ័រដើម្បីឲ្យ យើងអាចប្រើប្រាស់វានិង បង្កើតទៅជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតបានទៅតាមតំរូវការរបស់អ្នកសរសេរកម្មវិធី (Programmer) ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការណែនាំអំពីភាសាកុំព្យូទ័រ JAVA

JAVA គឺជាភាសាកុំព្យូទ័រមួយដែលត្រូវបានបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា សាន់ មីក្រូស៊ីសស្ទិម (Sun Microsystem, Inc) នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយបានចេញឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ ។ ភាសានេះមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងភាសាកុំព្យូទ័រមួយគឺ C++ រឺ អាចនិយាយបានថា JAVA កើតចេញពីភាសា C++ ដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ James Gosling, Patrick Naughton, Chris Warth, Ed Frank, and Mike Sheridan ហើយលទ្ធផលដែលចេញនោះមានឈ្មោះថា (Java 1.0 [J2SE]) ដែលជាជំនាន់ដំបូងនៃ JAVA […]