សរសេរប្រូក្រាមសំរាប់ Sense HAT នៅលើវេបសាយដោយផ្ទាល់

Sense HAT គឺជាហាដវែរបន្ថែមលើ Raspberry Pi។ តំបូងឡើយ  Sense HAT ត្រូវបានគេបង្កើតសំរាប់ស្ថាននីយអវកាសពិភពលោក តែពេលនេះត្រូវបានគេដាក់លក់ជាទូទៅ។ បច្ចុប្បន្នគេអាច សរសេរប្រូក្រាមសំរាប់ Sense HAT នៅលើវេបសាយដោយផ្ទាល់បាន។

កម្មវិធីសរសេរប្រូក្រាមសំរាប់ Sense HAT នៅលើវេបសាយត្រូវបានគេបង្កើតឡើង ក្រោមការសហការរវាង Trinket និងមូលនិធី Raspberry Pi ។ ភាសាកុំពក្យូទ័រដែលអាចប្រើបានគឺ Python ។ សូមទៅកាន់ទំព័រនេះដើម្បីសាកល្បង។

sensehat1

 

Sense HAT មាន Sensor ជាច្រើនដូចជា៖ Gyroscope, Accelerometer, Magnetometer, Temperature, Barometric, Humidity