របៀបង្កើត ធាតុអថេរនៅក្នុងភាសា Java

នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបង្កើត ធាតុអថេរនៅក្នុងភាសា Java ដែលធាតុអថេរទាំងនោះមានប្រភេទទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នា ហើយមានទំហំខុសគ្នាទៅតាមតំលៃរបស់វា។ ការប្រកាសធាតុអរថេ ចាំបាច់ត្រូវតែសរសេរមុនពេលយកធាតុនោះទៅប្រើ។

សូមមើលឧទាហរណ៍អំពីរបៀបបង្កើតអថេរ៖

variable

ខាងក្រោមគឺប្រភេទអថេរដែលគេនិយមប្រើ៖

១) Local Variables: សម្រាប់ Local Variables គឺប្រកាសនៅក្នុង methods  ឬ constructors ឬ blocks

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

local_variable_real

សូមមើលលទ្ធផល៖

resutl_local_variable

 

២) Instance variables: ធ្វើការប្រកាសនៅខាងក្នុង Class ប៉ុន្តែ មិនប្រកាសក្នុង Methods ឬ Constructor ឬ Block

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

instanvariable

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_instanvariable3) Class/Static variables: គឺប្រកាសនៅក្រៅ methods ឬ constructors ឬ blocks

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

static_variable

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_static_variable