របៀបបង្កើត QR Code ជាមួយភាសា PHP

QR Code នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងតែមានការ ចាប់ អារម្មណ៏អំពីសំណាក់ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដោយសារវាមានភាពងាយស្រូល ហើយប្រើប្រាស់បាន ឆាប់រហ័ស ហើយយើងក៏អាចធ្វើការបញ្ចូលរូបភាពចូលទៅក្នុងនោះបានផងដែរ។ក្នុងអត្ថបទនេះTechfree នឹងធ្វើការបង្រៀន លោកអ្នកអំពីការបង្កើត QR Code នេះទៅតាមដំណាក់ការដូចខាងក្រោម៖

  • របៀបទាញយក

មុននឹងចូលទៅដល់ការសរសេរកូដ លោកអ្នកត្រូវធ្វើការទាញយកកញ្ចាប់ QR Code ជាមុនសិនដោយលោកអ្នកធ្វើការចូល ទៅកាន់កេហទំព័រ http://phpqrcode.sourceforge.net/ ដែល Techfree ផ្តល់ជូននេះដូចទៅនឹងរូបខាងក្រោម៖

downlaod

  • របៀបបញ្ចូលព័ត៌មានចូលទៅក្នុង QR Code

អ្នកអាចបញ្ចូលព័ត៌មានដែលលោកអ្នកចង់បញ្ចូលទៅតាមតម្រូវការទៅក្នុង QR Code បានដោយលោកអ្នកធ្វើការអនុវត្តកូដទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

ឩទាហរណ៍

code_qrcode_1
code_qrcode_2
code_qrcode_3
code_qrcode_4

នៅលើបន្ទាត់ទី 33  include(‘phpqrcode/qrlib.php’);គឺសម្រាប់ធ្វើការហៅ Class Libray របស់ QR Code មកប្រើ។

លទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម ហើយម្យ៉ាងទៀត Techfree នឹងតម្រូវអោយលោកអ្នកប្រើកម្មវិធីមួួួយឈ្មោះ NeoReader ដែលជាកម្មវិធីសំរាប់ Scan QR Code។

result_qrcode_info1

  • របៀបបញ្ចូល រូបភាព នឹង URL ទៅក្នុង QR Code

របៀបបញ្ចូល QR Code ជាមួយ URL វាក៏មានសារៈសំខាន់ម្យ៉ាងដែរដូចជា ការភ្ជាប់ URL វេបសាយ Facbook Page  LINE របស់លោកនៅក្នុង QRCode ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការវាយដោយដៃ។ ចង់ដឹងថាការដាក់ URL នឹង រូបភាព យ៉ាងណានោះ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញកូដខាងក្រោម៖

logo_qrcode1

logo_qrcode_last

នៅលទ្ធផលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
qrcode_withlogo