របៀបប្រើប្រាស់ Cookies ជាមួយ Javascript

Cookies គឺជាព័ត៌មាន ដែលរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនកូន(Client) ហើយក្នុងគោលបំណងបោះពីPage មួយទៅPageមួយឬក៏ ធ្វើការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់។ឩទាហរណ៏ លោកអ្នកធ្វើការបើក Facebook  របស់លោកអ្នកហើយធ្វើការ  Login facebook ហើយនឹងឃើញពាក្សថា save remember នោះលោកអ្នកនឹងធ្វើការរក្សាទុក្ខ Cookies នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកហើយ ពេល ដែលលោកអ្នកធ្វើការ Login faccebook របស់លោកអ្នកម្តងទៀត លោកអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើការវាយ User ហើយ នឹង Password ម្តងទៀតទេ វានឹងបើកចូលទៅក្នុង facckbook របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ព្រោះលោកអ្នកធ្វើរក្សាទុក Cookies រូចហើយ។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលោកយកពីរបៀបប្រើប្រាស់ Cookies ជាមួយ Javacript។ មុននឹងចូលដល់ការសរសេកូដ Techfree នឹងបង្ហាញអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការមើលCookies នៅលើ  Browser ទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម។

ដំណាក់កាលបន្ទាប់មកនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្កើត Cookies ជាមូយនឹងកូដ Javacript ទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាង ក្រោម។

  1. ធ្វើការបញ្ចូល Cookies (set a cookie value)
  2. ធ្វើការទាញ Cookies (get a cookie value)
  3. ធ្វើការពិនិត្យ Cookies (check a cookie value)

ឩទាហរណ៏៖


ចែករំលែក​អត្ថបទនេះទៅកាន់៖

Exit mobile version