សិក្សារអំពីមុខងារ Array (ភាគ១)

មុខងារ array ទាំងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងនិងការរៀបចំ array នៅក្នុងវិធីផ្សេងៗគ្នា។ Array មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាទុកការគ្រប់គ្រងនិងការប្រតិបត្ដិការលើសំណុំនៃអថេរ។

១) មុខងាររបស់ array_change_key_case()

មុខងារ array_change_key_case () ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ keys ទាំងអស់នៅក្នុង array មួយទៅជាអក្សរតូច ឬ ធំទាំងអស់។

array_change_key_case

Parameters

 • array  បញ្ជាក់ថាអារេកំពុងប្រើ។
 • case តម្លៃដែលមាន:
  CASE_LOWER – តម្លៃលំនាំដើម: ផ្លាស់ប្តូរ key ទៅជាអក្សរតូច
  CASE_UPPER – ផ្លាស់ប្ដូរ key ទៅជាអក្សរធំ

សេចក្ដីលម្អិត

Return: ត្រឡប់ array ដោយប្រើ key របស់វានៅក្នុងអក្សរតូច ឬ អក្សរធំ ឬមិនពិតប្រសិនបើ array គឺមិនមែនជា array មួយ។
PHP Version: 4.2+

ឧទាហរណ៍

ការផ្លាស់ប្តូរ keys ទាំងអស់ក្នុង array ទៅអក្សរតូច

array_change_key_case_result
យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម
array_change_key_case001

ចំណាំ:
ប្រសិនបើមាន array មួយមានសន្ទស្សន៍ (indices) ដែលនឹងត្រូវដូចគ្នានេះនៅពេលដែលដំណើរការតាមរយៈមុខងារនេះ (ឧទាហរណ៍ “kEy” និង “kEY”) ជាតម្លៃមួយដែលក្រោយមកនៅក្នុង array នឹងលុបសន្ទស្សន៍ផ្សេងទៀតចោល។

២) មុខងាររបស់ array_chunk()

Chunks array មួយទៅក្នុង array ច្រើនជាមួយ size ធាតុ។ chunk ចុងក្រោយអាចផ្ទុកតិចជាង size ធាតុ ។

array_chunk001Parameter

 • array: array កំពុងប្រើ
 • size: ចំនួនគត់ដែលបញ្ជាក់ពីទំហំនៃ chunk នីមួយៗ
 • preserve_key: តំលៃដែលមាន
  True – keys នឹងបម្រុងទុក
  False – តាមលំនាំដើម Reindexes chunk ជាច្រើន

សេចក្ដីលម្អិត
Return: ត្រឡប់សន្ទស្សន៍តគ្នាច្រើនក្នុង array ចាប់ផ្តើមដោយលេខសូន្យ ជាមួយនឹងវិមាត្រទំហំធាតុនីមួយៗ
PHP Version: 4.2+

កំហុស / ករណីលើកលែង

ប្រសិនបើទំហំគឺតិចជាង ១ E_WARNING នឹងត្រូវបានបោះចោល ហើយតំលៃ NULL ត្រឡប់មកវិញ។

ឧទាហរណ៍

array_chunk

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

result_array_chunk001

៣) មុខងាររបស់ array_column()

array_column () ត្រឡប់តម្លៃពីជួរឈរ(column)តែមួយនៃការបញ្ចូល បានកំណត់ដោយ column_key។ ជម្រើស index_key មួយអាចត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យតម្លៃ index នៅក្នុងបានវិលត្រឡប់ array ដោយតម្លៃពីជួរឈរ index_key នៃការបញ្ចូលក្នុង array។

syntax_array_column

Parameters

 • input បញ្ជាក់ថា multi-dimensional array (កំណត់ត្រាសំណុំ) ដើម្បីប្រើ។ class ទាំងពីរត្រូវតែអនុវត្ត __get នេះ () និង __isset () ។
 • column_key ឈ្មោះ integer key ឬ string key នៃជួរឈរនៃតម្លៃត្រឡប់មកវិញ។ parameter នេះអាចជា NULL នោះឱ្យវិលត្រឡប់ array ពេញលេញ (មានប្រយោជន៍រួមគ្នាជាមួយនឹង index_key ទៅ re-index array) ផងដែរ។
 • index_key ជួរឈរដែលត្រូវប្រើជា index/key សម្រាប់ array ត្រឡប់មកវិញ។

សេចក្ដីលម្អិត

Return: ត្រឡប់ array មួយនៃតម្លៃដែលតំណាងឱ្យជួរឈរតែមួយពីការបញ្ចូល array
PHP Version: 5.5+

ឧទាហរណ៍
array_column_codingarray_column_coding001

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

array_column_result

៤) មុខងាររបស់ array_combine()

មុខងារ array_combine() បង្កើត array ដោយប្រើ ធាតុពីរ, មួយ “keys” array និង មួយ “values” array.
ចំណាំ : arrays ទាំងពីរត្រូវតែមានលេខស្មើរគ្នានៃធាតុ!

array_combine

Parameters

 • keys:  array នៃ key ដែលត្រូវបានគេប្រើ។ តម្លៃខុសសម្រាប់ key នឹងត្រូវបានបម្លែងទៅជា string។
 • values:  array នៃ value ដែលត្រូវគេប្រើ

សេចក្ដីលម្អិត

Return: ត្រឡប់ array រួមបញ្ចូលគ្នា, FALSE ប្រសិនបើចំនួននៃធាតុសម្រាប់ array នីមួយៗគឺមិនស្មើគ្នាទេ។
PHP Version: 5+

Changelog: កំណែមុនរបស់ PHP 5.4 E_WARNING ហើយត្រឡប់ FALSE សម្រាប់ array ទទេ

ឧទាហរណ៍

array_combine_coding

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

result_array_combine

៥) មុខងាររបស់ array_count_values()

ត្រឡប់ array ដោយប្រើតម្លៃនៃ array ជា keys ហើយ frequency របស់ពួកវានៅក្នុង array ជា values។

syntax_array_count_value

Parameter

 • array:  array នៃ value ដើម្បីរាប់

សេចក្ដីលម្អិត

Return: ត្រឡប់ array នៃសមាគមតម្លៃពី array ជា keys និងការរាប់របស់គេជា values។

Error/ បោះ E_WARNING សម្រាប់ធាតុជារៀងរាល់ដែលមិនមែនជា string ឬ integer។

ឧទាហរណ៍

array_count_value_codingយើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម
result_array_count_value