មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Date Time នៅក្នុងភាសា Python

2016-11-04 Syden

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Date Time នៅក្នុងភាសា Python”។ ក្នុងការប្រើប្រាស់ Date Time គឺមានសារៈសំខាន់។ ដូច្នោះ TECHFREE នឹងបង្ហាញ Date Time សំខាន់ៗដូចជា៖ datetime.date, datetime.time, datetime.datetime, datetime.timedelta, datetime.tzinfo ។