របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុង MySQL ជាមួយនឹង SQL

2016-11-23 techfree

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Database របៀបបង្កើតតារាង(table) របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យ នឹងរបៀបមើលទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងតារាង។ ជំហ៊ានដំបូងត្រូវបើកម្មវិធី Xampp ជាមុនសិនដើម្បីដំណើរការសេវា MySQL។

របៀបបង្កើត MySQL Database ជាមួយភាសា Python

2016-10-18 Syden

MySQL គឺជា Database ដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងរាល់ទិន្នន័យ ហើយវាត្រូវបានគេចាត់ចូលនៅក្នុង Open Source SQL database ផងដែរ ហើយពេញនិយមប្រើច្រើនជាងគេ។ កាលពីមេរៀនមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “របៀបបង្កើត SQLite” ដូច្នោះអត្ថបទនេះនឹង បង្ហាញពី របៀបបង្កើត MySQL វិញម្តង។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត MySQL អ្នកត្រូវប្រាកដថាបានដំឡើងនូវ MySQL Connector សូមចុច៖ ទាញយក/Download ដើម្បីដំឡើងតាមតំរូវការ កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ sqlmap ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ SQL injection

2016-10-04 techfree

ការជ្រៀតចូលពីខាងក្រៅ ពីពួក Hacker គឺជារឿងសំខាន់ សំរាប់ Programmer ត្រូវដឹង ដើម្បីសរសេរកូដ និងតេស្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងណែនាំ ពីអ្វីទៅដែលហៅថា sqlmap ។