របៀបបំលែងពី String ទៅជា Integer និង Float នៅក្នុង Javascript

 

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរប្រភេទទិន្នន័យពីមួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ នៅក្នុង Javascript ប្រសិនបើប្រភេទទិន្នន័យមិនដូចគ្នា នោះអ្នកមិនអាចយកទិន្នន័យមកបូក ដក គុណ ឬ ចែក បានឡើយ។

១) ការបំលែងពី String ទៅជា Float ដោយប្រើ parseFloat() Function

នៅក្នុង Argument នៃ parseFloat ដាច់ខាត់ត្រូវតែជា String លទ្ធផលនៃការ parseFloat គឺជាលេខដែលតំណាងទសភាគត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុង String ។ មានតែលេខដំបូងក្នុងអក្សដែលបានធ្វើការបោះតំលៃ ហើយការដកឃ្លាក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ប្រសិនបើមានតួអក្សរដំបូងមិនអាចបំលែងទៅជាលេខទេ parseFloat () នឹងគ្មានតំលៃ។

ឧទាហរណ៍៖

1

 

លទ្ធផលចេញដូចខាងក្រោម៖

2

២) ការបំលែងពី String ទៅជា Integer  ដោយប្រើ parseInt() Function

មុខងារ parseInt () គឺបំលែងពីអក្សរទៅជាលេខចំនួនគត់ ។ សូមមើលឧទាហរណ៍៖

3

លទ្ធផលចេញដូចខាងក្រោម៖

4