របៀប Block Website ដោយប្រើប្រាស់ Mikrotik Router

ជាធម្មតាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសព្វថ្ងៃ លេងហ្វេសប៊ុកក្នុងម៉ោងធ្វើការងារ ហើយពេលខ្លះលេងរហូតដល់មិនធ្វើការងារក៏មាន តែទោះជាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះដែរ តើអនុញ្ញាតិអោយលេងក្នុងម៉ោងការងារឬទេ?

តែអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតិអោយលេងហ្វេសប៊ុកនៅក្នុងកន្លែងការងារនោះទេ ព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាធ្វើការងារ ដូចនេះអ្នកអាយធីអាចចាត់ចែងបានដោយបិទមិនអោយលេងហ្វេសប៊ុកជាដើម។ ហើយពេលខ្លះក៏បែងចែកស្រទាប់វណ្ណះគ្នាទៀតទៅក្នុងកន្លែងការងារដូចជា ប្រធានអាចលេងបាន តែកូនចៅធម្មតាមិនអាចលេងបានជាដើម ទាំងនេះសុទ្ធតែជាការងារដែលអាយធីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនឬប្រធានដែលបានចាត់ចែងអោយ។

ខាងក្រោមនេះជាការប្រើប្រាស់ Mikrotik ដើម្បីបិទកុំអោយបុគ្គលិកលេងហ្វេសប៊ុក ឬ មើលវីដេអូនៅក្នុងyoutube ជាដើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

អ្នកអាចចូលទោកាន់ Mikrotik បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុង Firewall Rule និងកំណត់ Layer 7 Protocol បន្ទាប់់មកបង្កើត Rule មួយដូចខាងក្រោមនេះ

^.+(facebook|youtube).*$

layer7

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចចូលទៅក្នុង Firewall Rule ដើម្បីកំណត់នូវ Traffic ទាំងឡាយណាដែល Client Request មកកាន់ Router ត្រូវនិងលក្ខណ័ខាងលើនេះ ត្រូវទំលាក់ចោលមិនអោយទៅមុខទៀតទេ។

ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.1.0/24 action=drop layer7-protocol=facebook

អ្នកអាចសរសេរតែមួយ Command បានប្រសិនបើមិនចង់ចូលទៅកំណត់ច្រើនកន្លែង ដែល 192.168.1.0/24 ជាណិតវើករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ប្រសិនបើ LAN របស់អ្នកមាន Address Range ផ្សេងអាចប្តូតាមការងារជាក់ស្តែង។

ពេលនេះអ្នកអាចធ្វើតេសន៏នៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយក្នុងណិតវើករបស់អ្នក។

windows-xp-home-edition-2016-11-20-13-09-55

ប្រសិនបើអ្នកចង់បែងចែកអោយកុំព្យូទ័រណាមួយអាចប្រើប្រាស់ប្រាស់ facebook បាន ឬ កុំព្យូទ័រណាប្រើប្រាស់មិនបានអ្នកសរសេរ command ដូចខាងលើដោយគ្រាន់តែប្តូ  src-address តែប៉ុណ្ណោះ។

តែទោះជាយ៉ាងណាការប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកក្នុងម៉ោងការងារសុទ្ធតែមិនមានប្រយោជន៏នោះទេ ពេលខ្លះហ្វេសប៊ុកអាចជួយយើងអោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនណាម្នាក់ឬជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយដូចជាការសរសេរប្រូក្រាមឬណិតវើកជាដើម ឬទិញទំនិញអ្វីមួយ ឬ ទទួល Quote ពីហាងនានាជាដើម ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការទៅជួបមុខគ្នាផ្ទាល់នោះទេ។

បើទោះជាយើងខំប្រឹងបិទយ៉ាងណាក៏ដោយសព្វថ្ងៃនេះក៏នៅតែមានវេបសាយមួយចំនួនអាចអោយប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកឬបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗបាន ដូចជា opera ជំនាន់ក្រោយមាន VPN ស្រាប់ដែលអាចប្រើប្រាស់លេងហ្វេសប៊ុកបានធម្មតា។