មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Calculator នៅក្នុងភាសា Python

Calculator នៅក្នុងភាសា Python យើងអាចហៅបានថាជាការគណនាតំលៃលេខណាមួយ ដែរយើងធ្លាប់ស្គាល់ថា Arithmetic operators មានដូចជា បូក( + ), ដក( – ), គុណ( * ), ចែក( / ) នឹង ចែកយកសំណល់( % )។ ប៉ុន្តែសំរាប់  Python Calculator មានមុខងារ នឹង ការប្រើប្រាស់មានលក្ខណៈពិសេស នឹងខុសគ្នាផងដែរ។ នៅក្នុង Python Calculator បែកចែកជា៣ធំៗ មានដូចជា៖ Number Strings និង Lists។

១) Number គឺយើងអាចនិយាយបានថាជាការគណនាតំលៃលេខ។

ឧទាហរណ៍៖

number_python1

សូមមើលលទ្ធផល៖

number_python1_result1

ឧទាហរណ៍ ចំនួនចែក Division ( / ) ៖

number_disivion

សូមមើលលទ្ធផល៖

number_disivion_result

ចំពោះ Division Operator ( / ) នេះអ្នកឃើញសញ្ញា ( // ) នៅក្នុងភាសា Python មានន័យថាចែកយកលេខចំនួនគត់។

ឧទាហរណ៍ ចំនួនគុណ Multiply operator ( * )៖

multiply_operator_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

multiply_operator_python_result

ចំពោះ Multiply operator ( * ) នេះអ្នកឃើញសញ្ញា ( ** ) នៅក្នុងភាសា Python មានន័យថាយកចំនួនខ្លូនងឯគុណប៉ុន្មានដង ។ ដូចឧទាហរណ៍ខាងលើ ( 5 x 5 ) ។

២) String ក្រៅពីការគណនាលេខ Python ក៏មានសមត្ថភាពអាចរៀបចំអក្សរផងដែរ។ ដោយយើងអាចប្រើនូវ Single quotes ( ‘…’ ) ឬ Double quotes ( “…” ) ។

ឧទាហរណ៍១៖

string_code

សូមមើលលទ្ធផល៖

string_code_result

យើងក៏អាចស្វែងរកនូវតួអក្សរផងដែរដោយគ្រាន់តែយើងដឹងចំនួន Index។

ឧទាហរណ៍២៖

string_find_text_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

string_find_text_python_result

ឧទាហរណ៍២៖

string_find_text_python1

សូមមើលលទ្ធផល៖

string_find_text_python_result1

៣) List នៅក្នុងភាសា Python ស្វែងរកទិន្នន័យតាម Index នៅក្នុង Array List ហើយក៏អាចបន្ថែម, ជំនួស នឹង លុបទិន្នន័យចេញបានដែរ។

ឧទាហរណ៍១៖

lsit_python1

សូមមើលលទ្ធផល៖

lsit_python_result1

ឧទាហរណ៍២៖ បន្ថែម Array List

lsit_add_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

lsit_add_python_result

ឧទាហរណ៍៣៖ ជំនួស Array List

lsit_replace_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

lsit_replace_python_result

ឧទាហរណ៍៤៖ លុប Array List

lsit_delete_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

lsit_delete_python_result