ស្វែងយល់ពី Bonding Interface របស់ Mikrotik

ជាទូទៅ Router មួយ ឬ Switch មួយតែងតែមាន Interface Port ល្បឿនដូចៗគ្នាដែលជាហេតុធ្វើអោយមានបញ្ហា Bottle Neck សម្រាប់បញ្ហានេះ  Mikrotik បានបង្កើត Feature មួយឈ្មោះថា Bonding Interface ដែលអាចផ្គួប Network Port 2 ធ្វើជា Backbone មួយ។

ខាងក្រោមនេះ ជា ការប្រើប្រាស់ Bonding Interface នៅក្នុង Mikrotik

នៅលើ Router 1 បង្កើត Interface ថ្មីដូចរូបខាងក្រោមនេះ ដោយចុចលើ Interface->Bonding

backbone

បន្ទាប់មកទៀត Add Interface port ចូលដូចរូបខាងក្រោមនេះ សម្រាប់ Mikrotk-1

bonding-network

ដើម្បីអោយ Bonding Interface វាអាច Check មើលថាតើ Interface ទាំង២ដំណើរការល្អទេត្រូវដាក់ Target IP នៅក្នុងនេះ

IP 192.168.20.1 ជា IP Address របស់ Mikrotik-2 ដែលត្រូវបានដាក់នៅលើ BackBone Interface។

mtks1

 

បន្ទាប់មកទៀតចូលទៅកាន់ Mikrotik 2 និងធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ

backbone-2

ដើម្បីអោយ Bonding Interface វាអាច Check មើលថាតើ Interface ទាំង២ដំណើរការល្អទេត្រូវដាក់ Target IP នៅក្នុងនេះ

IP 192.168.20.2 ជា IP Address របស់ Mikrotik-1 ដែលត្រូវបានដាក់នៅលើ BackBone Interface។

mtks2

ចុងក្រោយអាច ដាក់ IP Address នៅក្នុង Interface ថ្មីដែលទើបបង្កើតបាននិង Ping ទៅកាន់គ្នាបាន

ចំពោះ Bonding Interface វាត្រូវការពេលវេលាប្រហែល ៣ ទៅ ៥នាទីដើម្បីដំណើរការអោយស្គាល់គ្នាបាន។

ping_test

យើងអាចធ្វើតេសន៏ល្បឿនវាបាន ដូចខាងក្រោមនេះ ដោយចូលទៅកាន់ Tool->Bandwidth Test

bonding_speed