ការប្រើប្រើប្រាស់ Assignment Operator C#

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកអំពីការប្រាស់ជាមួយនិង Assignment operator ក្នុងភាសា C# ហើយនៅក្នុងអត្ថបទមុនTechfree ក៏បានពន្យល់រូចមកហើយអំពី Arithmetic operatorAssignment Operator គឺជាប្រភេទសញ្ញា(Symbol) ដែលគេប្រើសំរាប់ធ្វើការបញ្ចូនតម្លៃពីអង្គខាងឆ្វេងមកអោយអង្គខាងស្តាំហើយខាងក្រោមជា ប្រភេទ Assignment operator៖

ឩទាហរណ៍៖

 1. Form Design

 1. ប្លុកកូដ(code even_click)
 • btn_sum_Click

នៅលើបន្ទាត់ទី 22 គឺយើងបានប្រកាស អញ្ញាត់ពីរ ដែលមានតំលៃរបស់វាគឺ៖

 • first_num = 100
 • Second_num = 20

ដូចនេះការគណនារបស់វាគឺៈ  100 +=20 = 120

 • btn_sub_Click

ការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រមាណវីធី (-=)  កូដខាងក្រោមនឹងបង្ហាញទំរង់ដូចខាងក្រោម៖

 

 • first_num = 100
 • Second_num = 20

​​Total = first_num -= Secon_num = 80 <=> 100 -= 20 = 80

កូដខាងលើនឹងបង្ហាញ

 • btn_multi_Click

ការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រមាណវីធី (*=)  កូដខាងក្រោមនឹងបង្ហាញទំរង់ដូចខាងក្រោម៖

 • first_num = 100
 • Second_num = 20

​​Total = first_num *= Secon_num = 2000<=> 100 *= 20 = 2000

 • btn_divi_Click

ការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រមាណវីធី (/=)  កូដខាងក្រោមនឹងបង្ហាញទំរង់ដូចខាងក្រោម៖

 • first_num = 100
 • Second_num = 20

​​Total = first_num /= Secon_num = 5<=> 100 /= 20 = 5

 • btn_mod_Click

ការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រមាណវីធី (%=)  ក្នុងចំនុចការចែកនេះគឺបង្ហាញជាសំណល់ កូដខាងក្រោមនឹងបង្ហាញ ទំរង់ដូចខាងក្រោម៖

 • first_num = 100
 • Second_num = 20

​​Total = first_num ​​%= Secon_num = 5<=> 100 %= 20 = ០

ចំណាំ៖ ក្នុងការប្រើ (%=) គឺជាការចែកយកចំនូនជាសំណល់