អំពី Array នៅ​​ក្នុង​ភា​សា PHP

Array គឺជាធាតុអថេរពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកធាតុអថេរផ្សេងទៀតដូចជា ធាតុអថេរជាអក្សរ(string) ធាតុអថេរជាចំនួន(integer)ជាដើម។ ធាតុរបស់ Array គឺចាប់ផ្តើមពីលេខ ០ ដែលគេហៅថា index។ នៅក្នុងភាសា PHP ត្រូវបានគេបង្កើតដោយចាប់ផ្តើមជាមួយ array()។

ឧទាហរណ៍៖

អ្នកអាចបន្ថែមធាតុទៅក្នុង array បានដោយប្រើសញ្ញា “” នៅពេលធាតុអថេរជាអក្សរ(string) តែមិនបាច់ប្រើសញ្ញា “” ទេនៅពេលបន្ថែមធាតុអថេរជាចំនួន(integer)។អ្នកត្រូវចងចាំថាធាតុនីមួយៗនៅក្នុង array ត្រូវតែបំបែកដោយសញ្ញាក្បៀស ,។  ដើម្បីទាញយកធាតុអថេរចេញពី Array វីញគេត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម៖

នៅក្នុងភាសា PHP ប្រភេទ array មានបីគឺ Enumerated Array, Associated Array និង Multidimensional Array។

១) ប្រភេទ Enumerated Array

Enumerated Array គឺជា Array ដែលប្រើលេខរៀងជាចំនួន (index) សំរាប់សំគាល់ទីតាំងរបស់ធាតុនីមួយៗដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

២) ប្រភេទ Associated Array

Associated Array គឺជាប្រភេទ Array ដែលប្រើអក្សរ (Key) បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់ធាតុនៅក្នុង Array ដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

២) ប្រភេទ Multidimensional Array

Multidimensional Array គឺជាប្រភេទ Array ដែលមានធាតុជា Array ហើយអាចមានច្រើនថ្នាក់។ ឧទាហរណ៍ ៖

ចែករំលែក​អត្ថបទនេះទៅកាន់៖

Exit mobile version