របៀបប្រើប្រាស់ Route ក្នុង​ Codelgniter Framework

2017-11-13 Hoeun Bunna

Route មានមុខងារជាអ្នកនាំផ្លូវទៅរកទីតាំងកន្លែងណាមួយនៃប្រព័ន្ធ(System) ដែលអ្នកបានកំណត់ថាវានឹងទៅទីណា ដែលជាទូទៅអ្នកកំណត់ទម្រង់ Route​ ដើម្បីអាចទៅកាន់ Controller (class) ណាមួយនៃប្រព័ន្ធ(System)។​ ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបបង្កើតRoute ក្នុង Codelgniter Framework ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។​

ស្វែងយល់អំពី Forms នៅក្នុង Symfony3

2016-11-16 sreypao

Symfony ធ្វើការរួមបញ្ចូល Form component ដែលធ្វើអោយការប្រតិបត្តិការជាមួយ forms កាន់តែងាយស្រួល។ Symfony Form component ជា library មួយដែលមានភាពដាច់តែឯងដែលអាចប្រើបាននៅក្រៅនៃ project របស់ Symfony។

របៀបនាំទិន្នន័យចេញជាឯកសារ Excel ជាមួយនឹង PHP

2016-10-18 Hoeun Bunna

ដោយអត្ថបទមុន Techfree បានបង្ហោះបង្ហាញអំពី “របៀបបង្កើតឯកសារ csv ជាមួយនឹង PHP”  ម្តងរួចមកហើយ ដូច្នេះអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកអំពី របៀបនាំទិន្នន័យចេញជាឯកសារ Excel ជាមួយនឹង PHP វិញម្តង។