កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែង​យល់​​អំពី​អត្ថន័យ​​និង​របៀប​​ប្រើ​ប្រាស់​ Sitemap

Sitemap គឺជាបណ្តុំព័ត៌មានសំរាប់ប្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក(Search Engine) ដូចជា Google Yahoo Bing Ask ជាដើម ពីគេហទំព័រណាមួយ។ ម៉ាស៊ីនស្វែករកអាចស្វែងរក អត្ថបទភ្ចាប់(Links) បានងាយស្រួលតាមរយៈព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារ Sitemap ហើយម្ចាស់គេហទំព័រក៌អាចប្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកអំពី អត្ថបទភ្ចាប់ថ្មីៗតាមរយះឯកសារ Sitemap នេះដែរ។