របៀបប្រើប្រាស់ Modal Window ជាមួយ Tingle JavaScript

2016-10-21 Sary Chreoun

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Modal Window ជាមួយ Tingle JavaScript ដែលវាមានសារប្រយោជន៍ក្នុងការបង្ហាញផ្ទាំង Modal Window  ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានធ្វើការចុចទៅលើអ្វីមួយដូចជា ប៊ូតុនជាដើម ដែលយើងបានធ្វើការកំណត់ទៅអោយវា។

របៀបកំណត់ជ្រុងប៉ូតុន ឬ រូបភាពអោយមូល ជាមួយ CSS​

2016-10-20 Sary Chreoun

គេអាចរចនាប៉ូតុន ឬ រូបភាព អោយកាន់តែប្លែកតាមរយៈការកែច្នៃជ្រុងរបស់វា។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ជ្រុងប៉ូតុន ឬ រូបភាពអោយមូល ជាមួយ CSS។

របៀបប្រើប្រាស់ Progress Tag នៅក្នុង HTML5

2016-10-18 Sary Chreoun

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Tag <progress> នៅក្នុងភាសា HTML 5  ដែល Tag <progress>នេះយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ ថាវាកំពុងតែដំណើរការទៅលើសកម្មភាពអ្វីមួយ។

របៀបបំលែងពី String ទៅជា Integer និង Float នៅក្នុង Javascript

2016-10-18 Sary Chreoun

  អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបផ្លាស់ប្តូរប្រភេទទិន្នន័យពីមួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ នៅក្នុង Javascript ប្រសិនបើប្រភេទទិន្នន័យមិនដូចគ្នា នោះអ្នកមិនអាចយកទិន្នន័យមកបូក ដក គុណ ឬ ចែក បានឡើយ។

ការដាក់បង្ហាញឯកសារជា PDF នៅលើគេហទំព័រ

2016-10-17 Sary Chreoun

នៅលើវេបសាយរបស់យើង អាចបង្ហាញឯកសារជា អត្ថបទ រូបភាព ហើយសូម្បីតែឯកសារ PDF បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយការប្រើកូដ HTML សាមញ្ញក្នុងការតភ្ជាប់ទៅកាន់ឯកសារ PDF ។

ការប្រើ Notification​​ API នៅលើ Browser (​កម្មវិធីមើលវេបសាយ)

2016-10-13 Sary Chreoun

Browser Notification គឺជាការកំណត់និងបង្ហាញដំណឹងអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈ កម្មវិធីមើល វេបសាយ។  ការធ្វើដូចនេះអាចផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើ ទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានយ៉ាងងាយស្រួលពី វេបសាយណាមួយ។

1 2 3