របៀបតម្លើងនិងប្រើប្រាស់ Software Raid នៅលើលីនុច

RAID: Redundancy Array Independence Disk ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង Server ដើម្បីការពារកុំអោយបាត់បង់ទិនន្ន័យនៅពេលដែល មានបញ្ហាខូច Hard Disk។

ខាងក្រោមនេះជាការប្រើប្រាស់ Software Raid នៅលើ CentOS 6

RAID(1) តម្រូវអោយមាន HDD ចំនួន២ដើម្បីបង្កើតវា

សន្មត់ថាមាន HDD ចំនួន២ /dev/sdc និង /dev/sdd

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Command ដូចខាងក្រោមនេះដើម្បីបង្កើត Raid-1

raid-1

បន្ទាប់មកអ្នកអាចមើលពី Status របស់ Raid បានដោយប្រើប្រាស់ Command ដូចខាងក្រោម

status-raid

បន្ទាប់មកអ្នកអាច Format Raid /dev/md127 ដើម្បីប្រើប្រាស់បាន

mountformat

បន្ទាប់មកអ្នកអាចmount យកទៅប្រើប្រាស់ដូចរូបខាងលើ នេះ ឬ ប្រសិនបើអ្នកចង់អោយ system mount ប្រើបានរហូតអ្នកអាចចូលទៅកែ file /etc/fstab

mount_permanent

ប្រសិនបើអ្នកចង់ Remove HDD ណាមួយអ្នកអាចធ្វើដូចខាងក្រោមនេះបាន ដោយមិនចាំបាច់បិទ Server នោះទេ

អ្នកត្រូវសរសេរ command ដើម្បីប្រាប់ Server ថា មាន HDD Fail សិនទើប Remove វាហើយបន្ទាប់មកអាចដក HDD ចេញបាន។

remove

បន្ទាប់មកទៀតប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់ HDD ថ្មីចូលវិញអ្នកអាចដាក់វាចូលបានដោយប្រើប្រាស់ Command ដូចខាងក្រោមនេះ

add_hdd

ចំពោះ Raid-5 ធ្វើដូចគ្នាគ្រាន់តែតម្រូវអោយមាន HDD យ៉ាងតិច៣ទើបអាចធ្វើបាន ដោយប្រើប្រាស់ Command

raid-5

rad-5status

បន្ទាប់មកអ្នកអាច Format ប្រើប្រាស់បាននិង mount ប្រើប្រាស់ដូចខាងលើនេះដែរ។