ទាញយកទិន្ន័យពីឯកសារ Excel មកប្រើក្នុង Python ជាមួយ PyExcel

Excel ជាកម្មវិធីការិយាល័យមួយដែលមានការពេញនិយមសំរាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាការរក្សាទុកទិន្ន័យ និងការគណនាផ្សេងៗ។ គុណវិបត្តិមួយរបស់វាគឺ System មួយចំនួនធំ មិនអាចប្រើប្រាស់ទិន្ន័យនៅក្នុង Excel បានដោយផ្ទាល់នោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាអ្នកត្រូវបញ្ចូលទិន្ន័យទាំងនោះទៅក្នុង Database ម្តងមួយៗនោះដែរ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីវិធីទាញយកទិន្ន័យពីឯកសារ Excel មកប្រើក្នុង Python ជាមួយកម្មវិធី PyExcel.

ការតម្លើងៈ

សូមចូលទៅ Command Prompt ឬ Terminal រួចវាយនូវ Command ខាងក្រោមៈe1

ការប្រើប្រាស់e2

test.xlsx:

excel

បន្ទាប់ពី Run កូដខាងលើរួចហើយអ្នកនឺងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមៈ

pyexcel