ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (១)

នៅក្នុងមេរៀនមុនអ្នកបានដឹងរួចមកហើយអំពី Server Side Components នៃ Vaadin ដែលមាន Properties ជាច្រើនដូច Label, TextBox, ComboBox, Link, TextArea,Button .etc. ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ TechFree សូម បង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នូវ Server Side Components នៃ Vaadin ដែលរូមមាន Label, TextBox,​  TextArea និង Button ។

១) ទ្រឹស្ដី

  • Label គឺជា Property មួយនៃ Vaadin ដែលគេប្រើសំរាប់ដាក់នូវអក្សរ រឺសញ្ញាផ្សេងៗ ។
  • TextBox គឺជា Property​ មួយនៃ Vaadin ដែលគេប្រើសំរាប់បញ្ចូលអក្សរ ក្នុងការដាក់ចំនងជើងអត្ថបទជា ដើម ។
  • TextArea គឺជា Property​ មួយនៃ  Vaadin ដែលគេប្រើសំរាប់បញ្ចូលអក្សរច្រើន រឺអត្ថបទ ។
  • Button គឺជា Property មួយនៃ Vaadin ដែលគេប្រើសំរាប់ធ្វើការចុចក្នុងការធ្វើសកម្មភាព (Action) អ្វីមួយ ។

២) កូដ

២.១) ការបញ្ចូល (import)

មុននឹងធ្វើការសរសេរកូដយើងត្រូវបញ្ចូល (Import) នូវ Components ទាំងនោះជាមុនសិន ។ សូមមើលរូប ខាងក្រោម ៖

២.២) ការសរសេរកូដ

បន្ទាប់ពីការបញ្ចូលរួចរាល់មកយើងអាចធ្វើការសរសេរកូដបាន ។

៣) លទ្ធផល

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសរសេរកូដខាងលើរួចមក យើងអាចធ្វើ Run នៅលើ Server ណាមួយក៏បាន ដែលយើង ចង់ប្រើ នោះលទ្ធផលនឹងទទួលបានដូចខាងក្រោម ។