ព័ត៌មាន​​ផ្សេង​ៗ​ទាក់​ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ

ការប្រើ Array List ក្នុងភាសា VB.NET(ភាគ៨.១)

2017-02-17 Khemarak In

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Array list។Array list អាចអនុញ្ញាតអោយអ្នករក្សានៅធាតុជាច្រើនដូចទៅនឹង Arrayដែរ។Array List គឺ Dynamic structure ដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ចូល Object , លុប​, បន្ថែម នឹងយើងធ្វើការរាប់ចំនួននៃ Element។

ការប្រើ Array Collection ក្នុងភាសា VB.NET

2017-02-08 Khemarak In

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Array ហើយនិងការបង្កើត Array។ Array គឺជាបណ្តុំអថេរដែលមានប្រភេទទិន្នន័យដូចគ្នាមានឈ្មោះតែមួយ។យើងអាចAccessធាតុនៅក្នុងArrayបានតាមរយៈ​Index  ។ Index គឺជាលេខបញ្ចាក់ទីតាំងនៃធាតុនីមួយៗរបស់Array។

ក្រុមហ៊ុន Apple, Facebook និង​ Google ចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលោក ដូណាល់ ត្រាំ

2017-02-07 techfree

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ជាងគេរបស់អាមេរិក រួមមានទំាង ​ក្រុមហ៊ុន Apple, Facebook, Google បានបោះជំហាន​ ចូលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់នឹងច្បាប់ (បទបញ្ជាប្រធានាធិបតី) របស់លោក ដូណាល់ ត្រាំ ស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (៤)

2017-02-02 Sross Viech

កាលពីមេរៀនមុនយើងបានដឹងជាច្រើនមកហើយជាមួយនឹង Components នៃ Vaadin  ។ ចំនែកនៅក្នុង  មេរៀនទី៤ នេះ TechFree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនូវ Server Side Components នៃ Vaadin មួយ ដែល​ ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់  Table, Tree, TreeTable ។ តើ Components ទាំងនេះមានលក្ខណៈ និងការ ​ ប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេច?

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (៣)

2017-02-02 Sross Viech

យើងបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin នៅក្នុងមេរៀនទី១ និងទី២ ដែល ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Components មួយចំនួនដូចជា TextField, ComboBox, NativeSelect, Button ។ល។ ចំនែកនៅក្នុងមេរៀននេះ TechFree នឹងបន្ដលើកយកមកបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ OptionGroup, TwinColSelect, Date and Time Input with DateField ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (២)

2017-01-30 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនមុន យើងបានសិក្សារម្ដងរួចមកហើយ ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Server Side  Components នៃ Vaadin (១) ដែលបានលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ TextBox, TextArea, Button និង Label ។ នៅក្នុងមេរៀននេះ TechFree សូមលើកយកមកបង្ហាញបន្តនូវការប្រើប្រាស់ PasswordField, RichTextArea, ComboBox, CheckBox, ListSelect និង NativeSelect​  នៅក្នុង Vaadin នេះ ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Server Side Components នៃ Vaadin (១)

2017-01-25 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនមុនអ្នកបានដឹងរួចមកហើយអំពី Server Side Components នៃ Vaadin ដែលមាន Properties ជាច្រើនដូច Label, TextBox, ComboBox, Link, TextArea,Button .etc. ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ TechFree សូម បង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នូវ Server Side Components នៃ Vaadin ដែលរូមមាន Label, TextBox,​  TextArea និង Button ។

ស្វែងយល់ពី JDBC Driver

2017-01-20 Sary Chreoun

JDBC Driver គឺជាប្រភេទ Software មួយដែលអាចធ្វើការ ភ្ជាប់ទៅកាន់ Database ដើម្បីអោយ Java Application ធ្វើការជាមួយនឹង Database បាន។ ១) ប្រភេទ Technology ដែលធ្វើការជាមួយ Database បានដោយយប្រើប្រាស់ ភាសា Java។ ២) JDBC  ធ្វើការ Access the database ដោយប្រើប្រាស់ Java Application។ ៣) JDBC ផ្ដល់អោយ Java API […]

ការប្រើប្រាស់ Translation នៅក្នុង Symfony3

2017-01-16 sreypao

វគ្គ internationalization សំដៅទៅលើដំណើរការនៃ Abstracting strings និងចំណែកជាក់លាក់ផ្សេងទៀតនៃ application របស់អ្នក ទៅកាន់ស្រទាប់ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេអាចធ្វើការបកប្រែនិងបានបំលែងដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់។

របៀបប្រើប្រាស់ HTML Syntax

2017-01-15 techfree

យើងដឹងហើយថា HTML គឺជាគ្រោងឆ្អឹងក្នុងការបង្កើត គេហទំព័រ ដែលក្នុងនេះមាន រូបមន្ត(Syntax) នឹង ធាតុផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា <h1>…</h1>, <p>…</p>, <div>…</div>… ។ល។ Techfree សូមបង្ហាញអំពី ការប្រើប្រាស់ Syntax និងធាតុ មួយចំនួនរបស់ HMTL ដើម្បីជាគន្លឺះមួយក្នុងការសិក្សារ។

1 2 3 4 9