Python គឺជាភាសាកុំព្យូទ័រមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសគឺសំបូរទៅដោយកម្មវិធីមានស្រាប់ជាច្រើនដែលបន្ថែមនូវមុខងារផ្សេងៗធ្វើឲ្យ ភាសាមួយនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពល និងមានភាពងាយស្រួល។

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ function នៅក្នុងភាសា Python

python-functionFunction គឺជាអ្វី? Function គឺជាប្លុកកូដ Block Code ពិសេសដែលយើងអាចសេសេរនូវលក្ខខ័ណ្ឌ និង ដំណើរការផ្សេងៗ ហើយអាចយកមកប្រើ ម្តងហើយម្តងទៀតបាន។ ការសរសេរ Function ក្នុងភាសានីមួយៗមានលក្ខណះខុលគ្នាផងដែរ។ ដូច្នោះមុននឹងបង្កើត function នៅក្នុងភាសា Python យើងក៏ត្រូវស្គាល់ពីតួនាទី នឹង ការប្រកាសពី Function នេះផងដែរ៖

 

 

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Class នៅក្នុងភាសា Python

python-classមុននឹងចាប់ផ្តើមសិក្សាពី Class យើងត្រូវយល់ថា Class គឺជាអ្វី? Class គឺជាបណ្តុំ Instances variables និង Methods ដែល Instances variables និង Methods ទាំងនោះ ជាសមាជិករបស់ Class ។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា Instances variables នឹង Methods គឺជាអ្វី?

 

 

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Control Flow Statement នៅក្នុងភាសា Python

python_control_flowតើអ្នកធ្លាប់បានលឺហើយរឺនៅថា Control Flow Statement ឬហៅបានថា Control Structures។ សំរាប់ Control Flow Statement មាន Statement ផ្សេងៗគ្នាហើយ ការធ្វើលក្ខខណ្ឌក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរ។ Statement ទាំងនោះមានដូចជា if, elseif, for… ជាដើម៖

 

 

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Date Time នៅក្នុងភាសា Python

python_datetimeនៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Date Time នៅក្នុងភាសា Python”។ ក្នុងការប្រើប្រាស់ Date Time គឺមានសារៈសំខាន់។ ដូច្នោះ TECHFREE នឹងបង្ហាញ Date Time សំខាន់ៗដូចជា៖ datetime.date, datetime.time, datetime.datetime, datetime.timedelta, datetime.tzinfo ។

 

 

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Calculator នៅក្នុងភាសា Python

python_calculatorCalculator នៅក្នុងភាសា Python យើងអាចហៅបានថាជាការគណនាតំលៃលេខណាមួយ ដែរយើងធ្លាប់ស្គាល់ថា Arithmetic operators មានដូចជា បូក( + ), ដក( – ), គុណ( * ), ចែក( / ) នឹង ចែកយកសំណល់( % )។ ប៉ុន្តែសំរាប់  Python Calculator មានមុខងារ នឹង ការប្រើប្រាស់មានលក្ខណៈពិសេស នឹងខុសគ្នាផងដែរ។ នៅក្នុង Python Calculator បែកចែកជា៣ធំៗ មានដូចជា៖ Number Strings និង Lists។

 

ស្វែងយល់ពី Error Handling នៅក្នុង Python

errorhandling2ការសរសេរកូដដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីអ្វីមួយគឺមិនអាចជៀសផុតពីការជួបប្រទះនូវ កំហុស (Error) នោះទេ។ ជាពិសេសកំហុសទាំងនោះច្រើនកើតឡើងចំពោះ កម្មវិធីដែលមានមុខងារច្រើន និងស្មុគស្មាញ។ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវដាក់កម្រិតសម្ថភាពរបស់កម្មវិធីយើងនោះទេ។ Error Handling គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយ ដែលអ្នកសរសេរកូដភាគច្រើនតែងតែប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាឲ្យកូដរបស់គេធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលជួបកំហុស។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពី Error Handling នៅក្នុងភាសា Python ដោយប្រើ Try-Exception Statement ។

 

រប្រៀបប្រើប្រាស់ Requests Module នៅក្នុងភាសា Python

python-requestsRequests Module នៅក្នុងភាសា Python មានច្រើនប្រភេទ អត្តបទនេះសូមលើយក Requests Module សំខាន់ៗ ២ ដែរមានដូចជា៖ GET និង POST។ មុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានតំឡើង(Install) requests របស់ Python រួចសិន។

 

 

របៀបបង្កើត Sqlite ជាមួយភាសា Python

python_sqlite_connected02តើ SQLite គឺជាអ្វី? SQLite គឺយើងអាចនិយាយបានថាជា Database មួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាង SQL Database ដោយមិនទាមទារអោយមាន Sever នោះទេ។ អត្តបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពីការបង្កើត SQLite3 ជាមួយភាសា Python។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត SQLite អ្នកត្រូវវាយនូវ Command “import sqlite3“។

 

 

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Multiple Function Arguments នៅក្នុងភាសា Python

multi_function_arg2កាលពីមេរៀនមុនអ្នកបានដឹងហើយក្នុងការបង្កើត Function មួយដែរមាន Parameter មួយ នឹង ការកំណត់នូវតំលៃមួយដែរហៅថា Argument បើមាន Parameter ពីរអ្នកប្រាកដជាកំណត់តំលៃពីរ។ Multiple Function Arguments គឺជាការទទួលយកតំលៃ Arguments ទាំងអស់ដែរយើងហៅបានថា “Variable-length arguments” ។

 

 

របៀបបង្កើត MySQL Database ជាមួយភាសា Python

mysql_db_pythonMySQL គឺជា Database ដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងរាល់ទិន្នន័យ ហើយវាត្រូវបានគេចាត់ចូលនៅក្នុង Open Source SQL database ផងដែរ ហើយពេញនិយមប្រើច្រើនជាងគេ។ កាលពីមេរៀនមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “របៀបបង្កើត SQLite” ដូច្នោះអត្ថបទនេះនឹង បង្ហាញពី របៀបបង្កើត MySQL វិញម្តង។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត MySQL អ្នកត្រូវប្រាកដថាបានដំឡើងនូវ MySQL Connector សូមចុច៖ ទាញយក/Download ដើម្បីដំឡើងតាមតំរូវការ កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។

 

របៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារជាមួយ Python

python_file_1នៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារ ដែលយើងហៅថា “File”។ ក្នុងការបង្កើត File នេះគឺយើងគ្រាន់តែកំណត់ Extension ដែលអ្នកចង់បានជាការស្រេច។ ដូចជា៖ TECHFREE.txt, TECHFREE.doc, TECHFREE.xls …។

 

 

របៀបប្រើប្រាស់ Dictionaries នៅក្នុងភាសា Python

python_dictionaries_imagមុននឹងចាប់ផ្តើមពីការប្រើប្រាស់ Dictionaries នៅក្នុងភាសា Python។ តើ Dictionaries ជាអ្វី? Dictionaries គឺជារចនាសម្ព័ន្ធនៃទិន្នន័យ (Data structure) ដែលស្រដៀងនឹងAssociative arrays ហើយវាគ្មានការកំណត់លំដាប់ទៅតាម Key របស់វាទេ អោយតែ Key ទាំងអស់នោះមានតែមួយគត់។

 

 

របៀបរក្សាទុកទិន្ន័យនៅក្នុង SQLite ជាមួយ Python

sqlite3SQLite គឺជា Database មួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកពី SQL Database ឯទៀត ដោយមិនទាមទារឲ្យមាន Server និងមិនចាំបាច់ធ្វើការកំណត់នានា។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងតូចធំជាច្រើន។

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីគុណសម្បតិ្តនៃ SQLite Database និងវីធីប្រើប្រាស់ SQLite3 ជាមួយភាសា Python ដើម្បីរក្សាទុកទិន្ន័យឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលយើងបានទាញយកពីគេហទំព័រ កាលពីអត្ថបទមុន