របៀបប្រើប្រាស់ Dictionaries នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-19 Syden

មុននឹងចាប់ផ្តើមពីការប្រើប្រាស់ Dictionaries នៅក្នុងភាសា Python។ តើ Dictionaries ជាអ្វី? Dictionaries គឺជារចនាសម្ព័ន្ធនៃទិន្នន័យ (Data structure) ដែលស្រដៀងនឹងAssociative arrays ហើយវាគ្មានការកំណត់លំដាប់ទៅតាម Key របស់វាទេ អោយតែ Key ទាំងអស់នោះមានតែមួយគត់។

របៀបបង្កើត MySQL Database ជាមួយភាសា Python

2016-10-18 Syden

MySQL គឺជា Database ដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងរាល់ទិន្នន័យ ហើយវាត្រូវបានគេចាត់ចូលនៅក្នុង Open Source SQL database ផងដែរ ហើយពេញនិយមប្រើច្រើនជាងគេ។ កាលពីមេរៀនមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “របៀបបង្កើត SQLite” ដូច្នោះអត្ថបទនេះនឹង បង្ហាញពី របៀបបង្កើត MySQL វិញម្តង។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត MySQL អ្នកត្រូវប្រាកដថាបានដំឡើងនូវ MySQL Connector សូមចុច៖ ទាញយក/Download ដើម្បីដំឡើងតាមតំរូវការ កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Multiple Function Arguments នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-17 Syden

កាលពីមេរៀនមុនអ្នកបានដឹងហើយក្នុងការបង្កើត Function មួយដែរមាន Parameter មួយ នឹង ការកំណត់នូវតំលៃមួយដែរហៅថា Argument បើមាន Parameter ពីរអ្នកប្រាកដជាកំណត់តំលៃពីរ។ Multiple Function Arguments គឺជាការទទួលយកតំលៃ Arguments ទាំងអស់ដែរយើងហៅបានថា “Variable-length arguments” ។

របៀបបង្កើត Sqlite ជាមួយភាសា Python

2016-10-13 Syden

តើ SQLite គឺជាអ្វី? SQLite គឺយើងអាចនិយាយបានថាជា Database មួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាង SQL Database ដោយមិនទាមទារអោយមាន Sever នោះទេ។ អត្តបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពីការបង្កើត SQLite3 ជាមួយភាសា Python។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត SQLite អ្នកត្រូវវាយនូវ Command “import sqlite3“។

រប្រៀបប្រើប្រាស់ Requests Module នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-11 Syden

Requests Module នៅក្នុងភាសា Python មានច្រើនប្រភេទ អត្តបទនេះសូមលើយក Requests Module សំខាន់ៗ ២ ដែរមានដូចជា៖ GET និង POST។ មុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានតំឡើង(Install) requests របស់ Python រួចសិន។

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Calculator នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-07 Syden

Calculator នៅក្នុងភាសា Python យើងអាចហៅបានថាជាការគណនាតំលៃលេខណាមួយ ដែរយើងធ្លាប់ស្គាល់ថា Arithmetic operators មានដូចជា បូក( + ), ដក( – ), គុណ( * ), ចែក( / ) នឹង ចែកយកសំណល់( % )។ ប៉ុន្តែសំរាប់  Python Calculator មានមុខងារ នឹង ការប្រើប្រាស់មានលក្ខណៈពិសេស នឹងខុសគ្នាផងដែរ។ នៅក្នុង Python Calculator បែកចែកជា៣ធំៗ […]

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Control Flow​ Statement នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-05 Syden

តើអ្នកធ្លាប់បានលឺហើយរឺនៅថា Control Flow Statement ឬហៅបានថា Control Structures។ សំរាប់ Control Flow Statement មាន Statement ផ្សេងៗគ្នាហើយ ការធ្វើលក្ខខណ្ឌក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរ។ Statement ទាំងនោះមានដូចជា if, elseif, for… ជាដើម៖

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Class នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-04 Syden

មុននឹងចាប់ផ្តើមសិក្សាពី Class យើងត្រូវយល់ថា Class គឺជាអ្វី? Class គឺជាបណ្តុំ Instances variables និង Methods ដែល Instances variables និង Methods ទាំងនោះ ជាសមាជិករបស់ Class ។ អ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយថា Instances variables នឹង Methods គឺជាអ្វី?

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ function នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-03 Syden

Function គឺជាអ្វី? Function គឺជាប្លុកកូដ Block Code ពិសេសដែលយើងអាចសេសេរនូវលក្ខខ័ណ្ឌ និង ដំណើរការផ្សេងៗ ហើយអាចយកមកប្រើ ម្តងហើយម្តងទៀតបាន។ ការសរសេរ Function ក្នុងភាសានីមួយៗមានលក្ខណះខុលគ្នាផងដែរ។ ដូច្នោះមុននឹងបង្កើត function នៅក្នុងភាសា Python យើងក៏ត្រូវស្គាល់ពីតួនាទី នឹង ការប្រកាសពី Function នេះផងដែរ៖

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រើសំរាប់ Hacking ល្បីៗមួយចំនួន

2016-09-27 Syden

អ្នកធ្លាប់បានលឺហើយថា “Hacking” ឬ ហៅថាពួក “Hacker” តែអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងទេថាពួកគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) អ្វី មកធ្វើការ Hack នោះទេ។ សំរាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) សំរាប់ Hack នោះមានច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះ TECHFREE នឹង បង្ហាញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) Hacking ល្បីៗចំនួន ៥ មានដូចជា៖

1 2 3