គន្លឹះ និង​ដំណោះ​ស្រាយ​ផ្សេង​ៗដែល​មាន​ប្រ​យោជន៍​

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គបញ្ចប់)

2016-12-03 Phearom Prom

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ពីគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុកមួយចំនួនរួចមកហើយ យើងនឹងធ្វើការបញ្ចប់ជាមួយគន្លឹះមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៧)

2016-12-02 Phearom Prom

នៅក្នុង គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៦) អ្នកបានដឹងគន្លឹះមួយចំនួនបន្ថែមទៀត។ ឥលូវនេះសូមតាមដាននូវគន្លឹះបន្ថែមមួយចំនួនទៀតអំពីការប្រើហ្វេសបុក។

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៦)

2016-12-01 Phearom Prom

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៥) មានគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលទាក់ទាញ ហើយយើងបន្តមក វគ្គ៦ ទៀត ថាតើមានគន្លឹះអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៀត។

របៀបប្រើ Datatable

2016-11-30 techfree

DataTables គឺជាបណ្ណាល័យ Javascript ដែលមានអនុភាពសម្រាប់បន្ថែមលក្ខណៈពិសេសរបស់តារាង HTML ។ DataTables ដំណើរការលើគេហទំព័ររបស់អ្នក គឺអ្នកត្រូវត្រឹមតែរួមបញ្ចូលពីរ files បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទំព័រ (page) របស់អ្នក។

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៥)

2016-11-29 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទ គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៤) អ្នកបានដឹងគន្លឹះមួយចំនួនរួចមកហើយ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងស្វែងយល់បន្តទៀតជាមួយ Techfree។

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៤)

2016-11-28 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទ គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៣) អ្នកបានដឹងនូវគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនរួចហើយ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងបានដឹងគន្លឹះមួយចំនួនបន្ថែមទៀត។

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៣)

2016-11-25 Phearom Prom

អ្នកបានដឹងរួចមកហើយពី គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ២) នៅក្នុងអត្ថបទមុន។ នៅពេលនេះសូមស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវគ្គ ៣ បន្តទៀត។

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក​ (វគ្គ ១)

2016-11-24 Phearom Prom

មានមនុស្សរាប់លាននាក់ប្រើហ្វេសបុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ហើយហ្វេសបុកក៏ មានមុខងារជាច្រើនដែលដែលអ្នកប្រើភាគច្រើនមិនបានដឹង ឬមិនធ្លាប់ប្រើ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍នៅពេលប្រើហ្វេសបុក៖

1 2 3 4 5 18