គន្លឹះ និង​ដំណោះ​ស្រាយ​ផ្សេង​ៗដែល​មាន​ប្រ​យោជន៍​

ស្វែង​យល់ពីភាសាកុំព្យូទ័រ តើគួរចាប់ផ្តើម​រៀន​ពីមួយណា?

2016-06-26 techfree

ខ្ញុំចង់រៀនភាសាកុំព្យូទ័រដើម្បីសរសេរកម្មវិធីអ្វីមួយ តើខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្តើមរៀនភាសាកុំព្យូទ័រមួយណា? នេះគឺជាសំណួរ ដែលអ្នកចង់សិក្សារភាសាកុំព្យូទ័រតំបូងតែងតែចោទសួរ។  នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងពន្យល់ពីគន្លឹះខ្លះដែលអាចផ្តល់ ជាពន្លឺដល់ការសំរេចចិត្តរៀនភាសាកុំព្យូទ័រណាមួយ។

1 16 17 18